Kapitał Ludzki

Dowiedz się więcej

 

Skład Zarządu Stowarzyszenia:
Anna Krusiec - Prezes
Krystyna Szafraniec  - Zastępca Prezesa
Iwona Wszelaka - Sekretarz
Wanda Mroczek - Skarbnik
Stanisława Bień - Członek
Barbara Grudzień-Dudek - Członek
Zygmunt Sinek - Członek
 
Skład Komisji Rewizyjnej:
Danuta Zagdańska - Przewodnicząca
Wanda Dorobisz - Członek
Janusz Walęza - Członek
 
 

 

Sprawozdanie z działalności 2007

Sprawozdanie z działalności 2009

Sprawozdanie z działalności 2010

Sprawozdanie z działalności 2011

Sprawozdanie z działalności 2015

 

 

 

STATUT

 Stowarzyszenia o nazwie:

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"Familia"

 

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania i siedziba

 

§1


1.  Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Familia", zwane   dalej "Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o charakterze społecznym.
2. Stowarzyszenie działa na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin.
3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo

o Stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001 nr 79 z późn. zmianami ), Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003

„O działalności pożytku publicznego i o Wolontariacie" ( Dz. U. nr 9b z 2003 r. z późn. zmianami

oraz niniejszego Statutu.

 

§2

 

1. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego i prawidłowego realizowania swych celów, Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Stowarzyszenie do wykonywania swoich zadań może tworzyć Biuro Stowarzyszenia i zatrudniać pracowników.

 

§3

 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania. Stowarzyszenie może współpracować z organizacjami, instytucjami, innymi stowarzyszeniami i fundacjami krajowymi i zagranicznymi w celu zapewnienia prawidłowej realizacji swoich celów.

 

 

ROZDZIAŁ II

Cel i środki działania

 

§4

Celem Stowarzyszenia jest:

I. Działanie na rzecz rozwijania i propagowania inicjatyw, postaw i działań sprzyjających tworzeniu warunków rozwoju, rehabilitacji i opieki osób niepełnosprawnych.
2. Wspomaganie rzeczowe i finansowe, w miarę swoich możliwości, specjalnych form pomocy

i opieki.
3. Przyczynianie się i tworzenie warunków godnego życia osób niepełnosprawnych.
4. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych które podejmują działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
5. Propagowanie krajoznawstwa, kultury, sztuki i tradycji jako elementów poznawczych

i rozwijających zainteresowania oraz promowanie sportu i kultury fizycznej jako czynników poprawiających stan zdrowia, ułatwiających egzystencję i równowagę psychiczną .
6. Niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
7. Propagowanie nauki, edukacji i oświaty , zdrowia i kultury zdrowotnej.
8. Wspieranie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
9. Podejmowanie działań na rzecz integracji i kontaktów osób niepełnosprawnych

i pełnosprawnych oraz integracji społecznej.

 

§5

Realizacja celów Stowarzyszenia następuje poprzez:

1. Gromadzenie funduszy społecznych na potrzeby Stowarzyszenia
2. Możliwość  prowadzenia działalności gospodarczej wyłącznie jako dodatkowej w stosunku do działalności pożytku publicznego, z której nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczana jest

na działalność pożytku publicznego,
3. Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia.
4. Współdziałanie z władzami różnych szczebli, instytucjami zainteresowanymi pomocą

i prowadzeniem Stowarzyszenia.
5. Wspomaganie różnych form działalności Instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
6. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób upośledzonych psychicznie i fizycznie i ich opiekunów oraz innych form rekreacyjno - sportowych ( zabaw, wycieczek, zajęć specjalistycznych)

i ich dofinansowywanie.
7. Wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w zakresie leczenia i rehabilitacji

osób niepełnosprawnych.
8. Informowanie opiekunów o uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym oraz pomoc w egzekwowaniu tych uprawnień.
9. Występowanie z inicjatywą w sprawie organizowania miejsc pracy, tworzenia warunków korzystania z nich i zatrudniania osób upośledzonych psychicznie i fizycznie.
10. Realizację zadań publicznych zlecanych przez organa administracji Publicznej i Rządowej oraz inicjowanie zadań społecznie użytecznych i składanie ofert na ich realizację.
1 1. Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych oraz środków pochodzących z udziału w zyskach innych osób prawnych, których udziałowcem jest Stowarzyszenie.
12. Organizowanie i prowadzenie instytucji pomocowych dla osób niepełnosprawnych jak : Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centrum Wczesnej Interwencji, Hostel, Bank Żywnościowy, mieszkania chronione, Kempil (gospodarstwa rolne prowadzone wespół

z niepełnosprawnymi), rodzina zastępcza, itp.
13. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego w następujących zakresach:

1/ działalność nieodpłatna:

a/ działalność fizjoterapeutyczna – 86.90.A wg. PKD,

b/ pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

– 88.10.Z wg. PKD,

c/ pomoc społeczna pozostała bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – 88.99.Z

wg. PKD,

d/ pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem – 87.90.Z wg. PKD,

e/ pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – 93.29.Z wg. PKD,

f/ działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – 94.99.Z

2/ działalność odpłatna:

a/ działalność fizjoterapeutyczna – 86.90.A wg. PKD,

b/ pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

– 88.10.Z wg. PKD,

c/ pomoc społeczna pozostała bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – 88.99.Z

wg. PKD,

d/ pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem – 87.90.Z wg. PKD,

e/ pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – 93.29.Z wg. PKD,

f/ działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – 94.99.Z

 

 

 


ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§6

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

    1. Zwyczajnych
    2. Wspierających
    3. Honorowych

 

§ 7

 

1. Członkiem Zwyczajnym może być osoba fizyczna mająca obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który zgłasza swą gotowość i chęć pracy w Stowarzyszeniu
2. Członkiem Wspierającym może być osoba prawna jak i fizyczna.
3. Członkiem Honorowym może być osoba prawna i fizyczna zasłużona w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

 

§ 8

 

1. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się poprzez złożenie pisemnej deklaracji i przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów, w drodze Uchwały.
2. Członkiem Wspierającym zostaje osoba prawna lub fizyczna po złożeniu pisemnej deklaracji

i przyjęciu przez Zarząd Stowarzyszenia. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem.

3. Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zgromadzenia Stowarzyszenia.

 

§9

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

1. Aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia, przyczyniać się do wzrostu jego roli

i znaczenia oraz dbać o jego dobre imię.
2. Przestrzegać postanowień Statutu, regulaminu i uchwał Zarządu Stowarzyszenia.
3. Opłacać regularnie składki.

 

§10

 

1. Członek Zwyczajny ma prawo:
a) Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
b) Wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia
c) Korzystać z pomocy Stowarzyszenia
2. Członkowie Wspierający mają takie same prawa i obowiązki, jak członek zwyczajny. Mogą

oni być reprezentowani przez swoich Pełnomocników.
3. Członek Honorowy ma prawo brać udział w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

 

 

§11

 

1. Utrata członkostwa następuje w razie
a) Pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu.
b) Wykluczenie przez Zarząd za naruszenie postanowień Statutu i Regulaminu Stowarzyszenia.
c) Pisemnego umotywowanego wniosku co najmniej 5 członków Stowarzyszenia złożonego do Zarządu.
d) Likwidacji osoby prawnej.
2. Od decyzji Uchwały Zarządu Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia

w terminie 1-go miesiąca.

 

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

§ 12

 

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia
2. Zarząd Stowarzyszenia
3. Komisja Rewizyjna

 

§ 13

 

Kadencja wszystkich wybieranych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

 

§ 14

Walne Zgromadzenie


1. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w tajnym głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia. Kandydatami do władz Stowarzyszenia mogą być tylko jego członkowie. Uchwały zapadają większością głosów , tj. 50 % + 1 głos, przy czym każdy członek Stowarzyszenia dysponuje jednym głosem.
2. Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli obecnych jest co najmniej połowa członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. Jeżeli w pierwszym terminie jest brak quorum, wybory odbywają się w drugim terminie, a uchwały podjęte wówczas zwykłą większością głosów, mają moc obowiązującą bez względu na ilość obecnych członków.
4. O drugim terminie Walnego Zgromadzenia członkowie winni być poinformowani w zawiadomieniu. Drugi termin może być wyznaczony w tym samym dniu, jednak nie wcześniej niż 30 minut po pierwszym terminie.
5. W przypadku nie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej przez Walne Zgromadzenie, członkowie tych władz nie mogą być wybierani na kolejną kadencję.
5. W trakcie kadencji Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą dokonywać zmian i dokooptować nowych członków.

§ 15

 

1. Walne Zgromadzenie jest naczelną władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej raz na dwanaście miesięcy z własnej inicjatywy: lub częściej na pisemny wniosek co najmniej 1/4 członków Stowarzyszenia ­lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
3. Walne Zgromadzenie może obradować w trybie nadzwyczajnym.

Nadzwyczajne Zebranie Walnego Zgromadzenia zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemne żądanie połowy członków zwyczajnych. Nadzwyczajne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało powołane i które dotyczą ważnych oraz istotnych spraw Stowarzyszenia.
4. O terminie zwołania Walnego Zgromadzenia zawiadamia wszystkich członków, Zarząd Stowarzyszenia listami lub w każdy inny skuteczny sposób, z podaniem propozycji porządku obrad,

na 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad .

 

§ 16

 

W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Stowarzyszenia i zaproszeni goście.

 

§ 17

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. Uchwalanie programu działania Stowarzyszenia
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
3. Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia i Zarządu Stowarzyszenia
4. Wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i innych organów Stowarzyszenia zgłaszanych przez członków Zebrania
5. Uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia
6. Rozpatrywanie skarg i wniosków członów Stowarzyszenia odnośnie działalności Stowarzyszenia
7. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
8. Podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji oraz przystąpienia do organizacji o podobnym programie działania.
9. Odwoływanie i uzupełnianie przez wybory uzupełniające członków organów powoływanych przez Stowarzyszenie.

 

§ 18

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością głosów członków obecnych .

 

§ 19

 

Zmiana Statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie. W drugim terminie wymóg obecności połowy członków nie obowiązuje.

§ 20

 

 

Zarząd Stowarzyszenia


1. Zarząd składa się z 5 - 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd składa się z Prezesa Stowarzyszenia , Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza i 3 członków Zarządu.
3. Prezesa Stowarzyszenia powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, na 4 -letnią kadencję.
4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu.
5. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Stowarzyszenia.
6. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się co najmniej raz na miesiąc.
7. Prezes Stowarzyszenia jest zobowiązany do zwołania zebrania na wniosek któregoś z członków Zarządu.

8. Do kompetencji Zarządu należy:
a) Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia
b) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
c) Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia
d) Zwoływanie Walnego Zebrania
e) Ustalanie wysokości składek członkowskich
9. Członkowie Zarządu i Prezes Stowarzyszenia nie mogą być jednocześnie członkami Komisji Rewizyjnej oraz nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
10. Każdy członek Zarządu i Prezes Stowarzyszenia mogą złożyć rezygnację ze swojej funkcji skierowaną do Walnego Zgromadzenia, poprzez Zarząd Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje w ciągu

1 m-ca Walne Zgromadzenie celem jej rozpatrzenia i podjęcia decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu.

W przypadku przyjęcia rezygnacji dokonuje wyboru nowych członków.

 

§ 21

 

Komisja rewizyjna


Komisja Rewizyjna jest statutowym kolegialnym organem kontrolnym, odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i składa

się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi Przewodniczący i 2 członków.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) Kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia w zakresie prawidłowości działania zgodnie

z Uchwałami Walnego Zgromadzenia, Statutem, przepisami prawa oraz gospodarki finansowej.
b) Składanie wniosków o absolutorium na Walnym Zgromadzeniu
c) Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia
d) Składanie Zarządowi uwag i ocen wynikających z kontroli.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać

z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa

lub podległości służbowej.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Członkowie organu kontroli lub nadzoru nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swoich funkcji zwrotu kosztów lub wynagrodzenia.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

ROZDZIAŁ V

Majątek, Fundusz i działalność gospodarcza

 

§ 22

 

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, funduszu założycielskiego, darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji państwowych, dotacji zagranicznych, dochodów ze zbiorek i imprez publicznych praw majątkowych, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej, praw i przedmiotów nabytych przez Stowarzyszenie

i inne wpływy nie zabronione przez prawo. Majątek stanowią też nieruchomości

i ruchomości.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza jego Zarząd.
3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie i podpisy Prezesa Stowarzyszenia i członków Zarządu : Zastępcy Prezesa , Skarbnika, Sekretarza , w różnej konfiguracji: Prezes  Stowarzyszenia lub Z-ca Prezesa

+ Skarbnik / Sekretarz oraz inne .
5. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji

w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo

są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
6. Zabrania się przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

w szczególności, jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
7. Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków , członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

8.Działalność pożytku publicznego prowadzona przez Stowarzyszenie nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz  członków Stowarzyszenia.

 9. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą

członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich,

na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia ogólne

 

§ 23

 

1. Czas działalności Stowarzyszenia jest nieograniczony.
2. W razie likwidacji Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie powołuje Komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. Okres działania Komisji jest ograniczony i trwa 1 miesiąc. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia.
3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia będzie przekazany na rzecz osób niepełnosprawnych łub instytucji działających w ich imieniu.
4. Stowarzyszenie działa w oparciu przepisy prawa obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej oraz niniejszego Statutu.
5. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki i medale honorowe, które może przyznawać osobom fizycznym i osobom prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Stowarzyszenie.
6. Stowarzyszenie posiada swoje logo i używa własnych znaków i pieczęci.

 

sprawozdanie z działalności 2013

 

Stowarzyszenie   na   Rzecz    Osób    Niepełnosprawnych

" F A M I L I A "

 

Organizacja pożytku publicznego

41-253  Czeladź,  ul. Sikorskiego  5

                                   NIP: 625 22 28 295          REGON: 2780 92 239         KRS:  0000168069

                                     INVEST BANK S.A. o/Sosnowiec  konto  39 1680 1017 0000 3000 0996 7524

                                     telefon kontaktowy 502 041 852           e-mail: familia-czeladz@poczta.of.pl

 

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA „FAMILIA”

ZA ROK  2013

 

 

 

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym – 21.07.2003 r.

Status Organizacji Pożytku Publicznego –   od  28.05.2007 r.

 

 

SKŁAD ZARZĄDU:

 

 

Anna Krusiec                                                Prezes

Krystyna Szafraniec                                     Zastępca Prezesa

Iwona Wszelaka                                           Sekretarz

Wanda Mroczek                                          Skarbnik

Stanisława Bień                                            Członek

Barbara Grudzień -Dudek                          Członek

     Zygmunt Sinek                                             Członek   

 

                                                                                             

 


Cele statutowe Stowarzyszenia:

 

l  działanie na rzecz rozwijania i propagowania inicjatyw, postaw i działań sprzyjających tworzeniu warunków rozwoju, rehabilitacji i opieki osób niepełnosprawnych.

l  Wspomaganie rzeczowe i finansowe, w miarę swoich możliwości, specjalnych form

Pomocy i opieki.

l  Przyczynianie się i tworzenie warunków godnego życia osób niepełnosprawnych

l  wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych,

 które podejmują działania na rzecz osób niepełnosprawnych

l  propagowanie krajoznawstwa, kultury, sztuki i tradycji jako elementów poznawczych

i rozwijających zainteresowania oraz promowanie sportu i kultury fizycznej jako czynników poprawiających stan zdrowia, ułatwiających egzystencję i równowagę psychiczną.

l  Niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji

życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

l  propagowanie nauki, edukacji i oświaty, zdrowia i kultury zdrowotnej

l  wspieranie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

l  podejmowane działań na rzecz integracji i kontaktów osób niepełnosprawnych

i pełnosprawnych oraz integracji społecznej

2.DZIAŁANIA PODEJMOWANE W ROKU 2013

 

                2.1. Działalność administracyjna

 

                Aktualnym miejscem na prowadzenie działalności statutowej jest użyczone pomieszczenie

W Szkole Podstawowej nr 7 w Czeladzi –Piaskach przy ulicy Spacerowej.

.

                2.2. Działania na rzecz ochrony zdrowia i rehabilitacji

               

Jak co roku Familia podjęła działania celem zorganizowania grupowego wyjazdu na turnus rehabilitacyjny do OW Jagoda w Sarbinowie. Koordynatorem wszystkich działań

i jednocześnie kierownikiem wyjeżdżającej grupy była p. Wanda Mroczek. W turnusie

wzięło udział 46 osób.

 

                2.3. Działania z zakresu sportu i rekreacji

               

Pierwszy raz „Familia „ była współorganizatorem imprezy sportowej dla osób niepełnosprawnych o zasięgu regionalnym „Turniej piłki nożnej” we współpracy z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Będzinie- Łagiszy . Pozyskaliśmy na ten cel środki finansowe z Ing Banku Śląskiego w wysokości 6.000  tysięcy złotych.

W imprezie sportowej  ogółem uczestniczyło  około 230 osób.

 

W tym roku po raz kolejny zorganizowaliśmy obchody Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej przy udziale środków pozyskanych ze Starostwa Powiatowego w kwocie 5 tysięcy złotych.Realizacja projektu „Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej” to  turniej ligi Boccia -uczestnicy z 6 ośrodków pomocowych z Czeladzi, Będzina ,Dąbrowy Górniczej i Sosnowca w dniu 29.05.2013 (na terenie SP7 - ok. 200 osób).

Po raz kolejny Familia wzięła udział w Powiatowej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych „Integracja  2012” , która odbyła się w Łagiszy 28 września. „Familia” wystawiła drużynę składającą się z 6 osób.

                                                              

                2.4. Działania z zakresu kultury i turystyki

 

 

11 września odbyły się „Czeladzkie Spotkania Plenerowe Osób Niepełnosprawnych” –III edycja przy współudziale środków Urzędu Miejskiego w Czeladzi .

               

W dniach 25-27 czerwca odbyła się 3 dniowa wycieczka krajoznawcza do Warszawy i okolic,  w której uczestniczyły 52 osoby.

Impreza ta odbyła się przy pomocy finansowej Urzędu Miejskiego w Czeladzi (koszt autokaru 4500 zł).

 

W miesiącu marcu Stowarzyszenie wystawiało w Bibliotece Miejskiej w Czeladzi obrazy haftowane autorstwa p. Stanisławy Bień.

 Wystawa była jednocześnie okazją do zaprezentowania działalności Stowarzyszenia szerszemu gronu społeczeństwa.

 

W pażdzierniku  członkowie Stowarzyszenia – Anna Kucypera , Krzysztof Krusiec i Ewa Tchórz wzięli udział w konkursie fotograficznym zorganizowanym przez Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Bądź z nami”.

 

21 listopada w filii nr 4 Biblioteki Miejskiej w Czeladzi odbyła się wystawa poplenerowa „Czeladzkich Spotkań Plenerowych Osób Niepełnosprawnych – III edycja”, w której wzięło udział ok.100 osób.

 

6 grudnia 2013 w przystosowanej do obsługi osób niepełnosprawnych restauracji „Kalifornia”

w Czeladzi –Piaskach odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym  uczestniczyło ponad 100 osób.

 

 

 

2.5. Działania inne na rzecz osób niepełnosprawnych

 

Dnia 7 września 2013 Stowarzyszenie brało udział w Festiwalu Ludzi Aktywnych w Dąbrowie Górniczej oraz Jarmarku Świątecznym również w Dąbrowie Górniczej.

W miesiącu maju braliśmy udział w obchodach Dni Czeladzi oraz w akcji „Murem za murem”

Oprócz tego odbyło się kilka kiermaszy prac świątecznych m.in. w Centrum Pogoria i Hali MOSiR

w Czeladzi

 

2.6. Działania na rzecz edukacji i aktywizacji zawodowej

 

Członkowie stowarzyszenia brali udział  w 2013 roku w  następujących szkoleniach:

- sprawozdawczość ngo – 2 osoby

                - „Profesjonalizm= skuteczność „– 2 osoby

                - pozyskiwanie środków na prowadzenie działalności  statutowej -  2 osoby

 

               

3.INNE INFORMACJE

 

3.1. Stan liczbowy na dzień 31 grudnia 2013 - Stowarzyszenie liczyło 70 członków zwyczajnych.

 Do tej liczby członków należy doliczyć 21 osób niepełnosprawnych korzystających z usług opiekuńczych w ŚDS „Ostoja”. Razem 91 osób.

3.2. Odbyło się 1 Walne Zebranie na przestrzeni 2013 roku.

3.3. W 2013 roku „Familia” nie prowadziła działalności gospodarczej.

3.4. W roku 2013 „Familia” nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę

 – 1 osoba  zatrudnione były na umowę – zlecenie ( księgowa)

3.5.Deklaracja roczna PIT 4R za rok 2013 została złożona w Urzędzie Skarbowym

w Będzinie 30.01.2014.

3.6.  Członkowie Zarządu realizowali wszystkie swoje zadania nieodpłatnie.

3.7. W 2013 roku „Familia” nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych.

3.8. W 2013 roku „Familia” nie nabyła żadnych obligacji, udziałów, akcji i nieruchomości.

3.9. W 2013 roku nie nabyła żadnych środków trwałych.

3.10.Wartosć aktywów na koniec roku 2013– 5.035,78 złotych

3.11. Wpłaty z tytuł 1 % podatku w 2013 wyniosły 8.038,66 złotych.

3.12. W okresie sprawozdawczym 1.01.2013 – 31.12.2013  nie była przeprowadzana

w Stowarzyszeniu żadna kontrola zewnętrzna.

 

               

                Czeladź, 28 luty 2014 roku

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

FAMILIA o. p. p.
41-253 Czeladź
ul. Sikorskiego 5

e-mail: familia-czeladz@poczta.of.pl

tel. +48 502 041 852

Akcja 1 procent

przekazując 1% podatku
nr konta INVEST BANK SA o/Sosnowiec

39 1680 1017 0000 3000 0996 7524

Odwiedziło nas: 139,030 osób
 
W celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną, używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne
ze zgodą użytkownika na ich stosowanie. Dowiedz się więcej lub zmień ustawienia plików cookies.