Kapitał Ludzki

O stowarzyszeniu

 

Skład Zarządu Stowarzyszenia:
Anna Krusiec - Prezes
Krystyna Szafraniec  - Zastępca Prezesa
Iwona Wszelaka - Sekretarz
Wanda Mroczek - Skarbnik
Stanisława Bień - Członek
Barbara Grudzień-Dudek - Członek
Zygmunt Sinek - Członek
 
Skład Komisji Rewizyjnej:
Danuta Zagdańska - Przewodnicząca
Wanda Dorobisz - Członek
Janusz Walęza - Członek
 
 

Skan rachunek zysków 2015

Bilans 2015

 

Sprawozdanie z działalności 2007

Sprawozdanie z działalności 2009

Sprawozdanie z działalności 2010

Sprawozdanie z działalności 2011

Sprawozdanie z działalności 2015

skan rachunek zysków 2014

Bilans 2014

 

 

 

STATUT

 Stowarzyszenia o nazwie:

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"Familia"

 

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania i siedziba

 

§1


1.  Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Familia", zwane   dalej "Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o charakterze społecznym.
2. Stowarzyszenie działa na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin.
3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo

o Stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001 nr 79 z późn. zmianami ), Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003

„O działalności pożytku publicznego i o Wolontariacie" ( Dz. U. nr 9b z 2003 r. z późn. zmianami

oraz niniejszego Statutu.

 

§2

 

1. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego i prawidłowego realizowania swych celów, Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Stowarzyszenie do wykonywania swoich zadań może tworzyć Biuro Stowarzyszenia i zatrudniać pracowników.

 

§3

 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania. Stowarzyszenie może współpracować z organizacjami, instytucjami, innymi stowarzyszeniami i fundacjami krajowymi i zagranicznymi w celu zapewnienia prawidłowej realizacji swoich celów.

 

 

ROZDZIAŁ II

Cel i środki działania

 

§4

Celem Stowarzyszenia jest:

I. Działanie na rzecz rozwijania i propagowania inicjatyw, postaw i działań sprzyjających tworzeniu warunków rozwoju, rehabilitacji i opieki osób niepełnosprawnych.
2. Wspomaganie rzeczowe i finansowe, w miarę swoich możliwości, specjalnych form pomocy

i opieki.
3. Przyczynianie się i tworzenie warunków godnego życia osób niepełnosprawnych.
4. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych które podejmują działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
5. Propagowanie krajoznawstwa, kultury, sztuki i tradycji jako elementów poznawczych

i rozwijających zainteresowania oraz promowanie sportu i kultury fizycznej jako czynników poprawiających stan zdrowia, ułatwiających egzystencję i równowagę psychiczną .
6. Niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
7. Propagowanie nauki, edukacji i oświaty , zdrowia i kultury zdrowotnej.
8. Wspieranie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
9. Podejmowanie działań na rzecz integracji i kontaktów osób niepełnosprawnych

i pełnosprawnych oraz integracji społecznej.

 

§5

Realizacja celów Stowarzyszenia następuje poprzez:

1. Gromadzenie funduszy społecznych na potrzeby Stowarzyszenia
2. Możliwość  prowadzenia działalności gospodarczej wyłącznie jako dodatkowej w stosunku do działalności pożytku publicznego, z której nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczana jest

na działalność pożytku publicznego,
3. Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia.
4. Współdziałanie z władzami różnych szczebli, instytucjami zainteresowanymi pomocą

i prowadzeniem Stowarzyszenia.
5. Wspomaganie różnych form działalności Instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
6. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób upośledzonych psychicznie i fizycznie i ich opiekunów oraz innych form rekreacyjno - sportowych ( zabaw, wycieczek, zajęć specjalistycznych)

i ich dofinansowywanie.
7. Wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w zakresie leczenia i rehabilitacji

osób niepełnosprawnych.
8. Informowanie opiekunów o uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym oraz pomoc w egzekwowaniu tych uprawnień.
9. Występowanie z inicjatywą w sprawie organizowania miejsc pracy, tworzenia warunków korzystania z nich i zatrudniania osób upośledzonych psychicznie i fizycznie.
10. Realizację zadań publicznych zlecanych przez organa administracji Publicznej i Rządowej oraz inicjowanie zadań społecznie użytecznych i składanie ofert na ich realizację.
1 1. Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych oraz środków pochodzących z udziału w zyskach innych osób prawnych, których udziałowcem jest Stowarzyszenie.
12. Organizowanie i prowadzenie instytucji pomocowych dla osób niepełnosprawnych jak : Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centrum Wczesnej Interwencji, Hostel, Bank Żywnościowy, mieszkania chronione, Kempil (gospodarstwa rolne prowadzone wespół

z niepełnosprawnymi), rodzina zastępcza, itp.
13. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego w następujących zakresach:

1/ działalność nieodpłatna:

a/ działalność fizjoterapeutyczna – 86.90.A wg. PKD,

b/ pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

– 88.10.Z wg. PKD,

c/ pomoc społeczna pozostała bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – 88.99.Z

wg. PKD,

d/ pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem – 87.90.Z wg. PKD,

e/ pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – 93.29.Z wg. PKD,

f/ działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – 94.99.Z

2/ działalność odpłatna:

a/ działalność fizjoterapeutyczna – 86.90.A wg. PKD,

b/ pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

– 88.10.Z wg. PKD,

c/ pomoc społeczna pozostała bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – 88.99.Z

wg. PKD,

d/ pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem – 87.90.Z wg. PKD,

e/ pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – 93.29.Z wg. PKD,

f/ działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – 94.99.Z

 

 

 


ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§6

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

    1. Zwyczajnych
    2. Wspierających
    3. Honorowych

 

§ 7

 

1. Członkiem Zwyczajnym może być osoba fizyczna mająca obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który zgłasza swą gotowość i chęć pracy w Stowarzyszeniu
2. Członkiem Wspierającym może być osoba prawna jak i fizyczna.
3. Członkiem Honorowym może być osoba prawna i fizyczna zasłużona w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

 

§ 8

 

1. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się poprzez złożenie pisemnej deklaracji i przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów, w drodze Uchwały.
2. Członkiem Wspierającym zostaje osoba prawna lub fizyczna po złożeniu pisemnej deklaracji

i przyjęciu przez Zarząd Stowarzyszenia. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem.

3. Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zgromadzenia Stowarzyszenia.

 

§9

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

1. Aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia, przyczyniać się do wzrostu jego roli

i znaczenia oraz dbać o jego dobre imię.
2. Przestrzegać postanowień Statutu, regulaminu i uchwał Zarządu Stowarzyszenia.
3. Opłacać regularnie składki.

 

§10

 

1. Członek Zwyczajny ma prawo:
a) Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
b) Wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia
c) Korzystać z pomocy Stowarzyszenia
2. Członkowie Wspierający mają takie same prawa i obowiązki, jak członek zwyczajny. Mogą

oni być reprezentowani przez swoich Pełnomocników.
3. Członek Honorowy ma prawo brać udział w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

 

 

§11

 

1. Utrata członkostwa następuje w razie
a) Pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu.
b) Wykluczenie przez Zarząd za naruszenie postanowień Statutu i Regulaminu Stowarzyszenia.
c) Pisemnego umotywowanego wniosku co najmniej 5 członków Stowarzyszenia złożonego do Zarządu.
d) Likwidacji osoby prawnej.
2. Od decyzji Uchwały Zarządu Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia

w terminie 1-go miesiąca.

 

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

§ 12

 

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia
2. Zarząd Stowarzyszenia
3. Komisja Rewizyjna

 

§ 13

 

Kadencja wszystkich wybieranych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

 

§ 14

Walne Zgromadzenie


1. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w tajnym głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia. Kandydatami do władz Stowarzyszenia mogą być tylko jego członkowie. Uchwały zapadają większością głosów , tj. 50 % + 1 głos, przy czym każdy członek Stowarzyszenia dysponuje jednym głosem.
2. Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli obecnych jest co najmniej połowa członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. Jeżeli w pierwszym terminie jest brak quorum, wybory odbywają się w drugim terminie, a uchwały podjęte wówczas zwykłą większością głosów, mają moc obowiązującą bez względu na ilość obecnych członków.
4. O drugim terminie Walnego Zgromadzenia członkowie winni być poinformowani w zawiadomieniu. Drugi termin może być wyznaczony w tym samym dniu, jednak nie wcześniej niż 30 minut po pierwszym terminie.
5. W przypadku nie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej przez Walne Zgromadzenie, członkowie tych władz nie mogą być wybierani na kolejną kadencję.
5. W trakcie kadencji Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą dokonywać zmian i dokooptować nowych członków.

§ 15

 

1. Walne Zgromadzenie jest naczelną władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej raz na dwanaście miesięcy z własnej inicjatywy: lub częściej na pisemny wniosek co najmniej 1/4 członków Stowarzyszenia ­lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
3. Walne Zgromadzenie może obradować w trybie nadzwyczajnym.

Nadzwyczajne Zebranie Walnego Zgromadzenia zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemne żądanie połowy członków zwyczajnych. Nadzwyczajne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało powołane i które dotyczą ważnych oraz istotnych spraw Stowarzyszenia.
4. O terminie zwołania Walnego Zgromadzenia zawiadamia wszystkich członków, Zarząd Stowarzyszenia listami lub w każdy inny skuteczny sposób, z podaniem propozycji porządku obrad,

na 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad .

 

§ 16

 

W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Stowarzyszenia i zaproszeni goście.

 

§ 17

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. Uchwalanie programu działania Stowarzyszenia
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
3. Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia i Zarządu Stowarzyszenia
4. Wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i innych organów Stowarzyszenia zgłaszanych przez członków Zebrania
5. Uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia
6. Rozpatrywanie skarg i wniosków członów Stowarzyszenia odnośnie działalności Stowarzyszenia
7. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
8. Podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji oraz przystąpienia do organizacji o podobnym programie działania.
9. Odwoływanie i uzupełnianie przez wybory uzupełniające członków organów powoływanych przez Stowarzyszenie.

 

§ 18

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością głosów członków obecnych .

 

§ 19

 

Zmiana Statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie. W drugim terminie wymóg obecności połowy członków nie obowiązuje.

§ 20

 

 

Zarząd Stowarzyszenia


1. Zarząd składa się z 5 - 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd składa się z Prezesa Stowarzyszenia , Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza i 3 członków Zarządu.
3. Prezesa Stowarzyszenia powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, na 4 -letnią kadencję.
4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu.
5. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Stowarzyszenia.
6. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się co najmniej raz na miesiąc.
7. Prezes Stowarzyszenia jest zobowiązany do zwołania zebrania na wniosek któregoś z członków Zarządu.

8. Do kompetencji Zarządu należy:
a) Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia
b) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
c) Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia
d) Zwoływanie Walnego Zebrania
e) Ustalanie wysokości składek członkowskich
9. Członkowie Zarządu i Prezes Stowarzyszenia nie mogą być jednocześnie członkami Komisji Rewizyjnej oraz nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
10. Każdy członek Zarządu i Prezes Stowarzyszenia mogą złożyć rezygnację ze swojej funkcji skierowaną do Walnego Zgromadzenia, poprzez Zarząd Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje w ciągu

1 m-ca Walne Zgromadzenie celem jej rozpatrzenia i podjęcia decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu.

W przypadku przyjęcia rezygnacji dokonuje wyboru nowych członków.

 

§ 21

 

Komisja rewizyjna


Komisja Rewizyjna jest statutowym kolegialnym organem kontrolnym, odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i składa

się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi Przewodniczący i 2 członków.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) Kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia w zakresie prawidłowości działania zgodnie

z Uchwałami Walnego Zgromadzenia, Statutem, przepisami prawa oraz gospodarki finansowej.
b) Składanie wniosków o absolutorium na Walnym Zgromadzeniu
c) Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia
d) Składanie Zarządowi uwag i ocen wynikających z kontroli.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać

z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa

lub podległości służbowej.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Członkowie organu kontroli lub nadzoru nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swoich funkcji zwrotu kosztów lub wynagrodzenia.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

ROZDZIAŁ V

Majątek, Fundusz i działalność gospodarcza

 

§ 22

 

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, funduszu założycielskiego, darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji państwowych, dotacji zagranicznych, dochodów ze zbiorek i imprez publicznych praw majątkowych, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej, praw i przedmiotów nabytych przez Stowarzyszenie

i inne wpływy nie zabronione przez prawo. Majątek stanowią też nieruchomości

i ruchomości.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza jego Zarząd.
3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie i podpisy Prezesa Stowarzyszenia i członków Zarządu : Zastępcy Prezesa , Skarbnika, Sekretarza , w różnej konfiguracji: Prezes  Stowarzyszenia lub Z-ca Prezesa

+ Skarbnik / Sekretarz oraz inne .
5. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji

w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo

są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
6. Zabrania się przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

w szczególności, jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
7. Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków , członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

8.Działalność pożytku publicznego prowadzona przez Stowarzyszenie nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz  członków Stowarzyszenia.

 9. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą

członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich,

na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia ogólne

 

§ 23

 

1. Czas działalności Stowarzyszenia jest nieograniczony.
2. W razie likwidacji Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie powołuje Komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. Okres działania Komisji jest ograniczony i trwa 1 miesiąc. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia.
3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia będzie przekazany na rzecz osób niepełnosprawnych łub instytucji działających w ich imieniu.
4. Stowarzyszenie działa w oparciu przepisy prawa obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej oraz niniejszego Statutu.
5. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki i medale honorowe, które może przyznawać osobom fizycznym i osobom prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Stowarzyszenie.
6. Stowarzyszenie posiada swoje logo i używa własnych znaków i pieczęci.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2015

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA „FAMILIA”

ZA ROK  2015

 

 

 

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym – 21.07.2003 r.

Status Organizacji Pożytku Publicznego –   od  28.05.2007 r.

 

 

SKŁAD ZARZĄDU:

 

 

Anna Krusiec                                                Prezes

Krystyna Szafraniec                                     Zastępca Prezesa

Iwona Wszelaka                                           Sekretarz

Wanda Mroczek                                          Skarbnik

Stanisława Bień                                            Członek

Barbara Grudzień -Dudek                          Członek

     Zygmunt Sinek                                             Członek   

 

                                                                                             

 

 

Cele statutowe Stowarzyszenia:

 

l  działanie na rzecz rozwijania i propagowania inicjatyw, postaw i działań sprzyjających tworzeniu warunków rozwoju, rehabilitacji i opieki osób niepełnosprawnych.

l  Wspomaganie rzeczowe i finansowe, w miarę swoich możliwości, specjalnych form

Pomocy i opieki.

l  Przyczynianie się i tworzenie warunków godnego życia osób niepełnosprawnych

l  wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych,

 które podejmują działania na rzecz osób niepełnosprawnych

l  propagowanie krajoznawstwa, kultury, sztuki i tradycji jako elementów poznawczych

i rozwijających zainteresowania oraz promowanie sportu i kultury fizycznej jako czynników poprawiających stan zdrowia, ułatwiających egzystencję i równowagę psychiczną.

l  Niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji

życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

l  propagowanie nauki, edukacji i oświaty, zdrowia i kultury zdrowotnej

l  wspieranie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

l  podejmowane działań na rzecz integracji i kontaktów osób niepełnosprawnych

i pełnosprawnych oraz integracji społecznej

2.DZIAŁANIA PODEJMOWANE W ROKU 2015

 

                2.1. Działalność administracyjna

 

                Aktualnym miejscem na prowadzenie działalności statutowej jest użyczone pomieszczenie

w Szkole Podstawowej nr 7 w Czeladzi –Piaskach przy ulicy Spacerowej.

.

                2.2. Działania na rzecz ochrony zdrowia i rehabilitacji

               

Jak co roku Familia podjęła działania celem zorganizowania grupowego wyjazdu na turnus rehabilitacyjny do OW Jagoda w Sarbinowie. Koordynatorem wszystkich działań

i jednocześnie kierownikiem wyjeżdżającej grupy była p. Wanda Mroczek. W turnusie

wzięło udział 51 osób.

 

                2.3. Działania z zakresu sportu i rekreacji

               

Już po raz trzeci  „Familia „ była współorganizatorem imprezy sportowej dla osób niepełnosprawnych   o zasięgu regionalnym-  „Turniej piłki nożnej” we współpracy z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Będzinie- Łagiszy . Pozyskaliśmy na ten cel środki finansowe z Ing Banku Śląskiego w wysokości 6.000  tysięcy złotych.

W imprezie sportowej  ogółem uczestniczyło  około 200 osób.

 

W tym roku po raz kolejny zorganizowaliśmy obchody Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej przy udziale środków pozyskanych z Fundacji Ing Dzieciom w kwocie 6 tysięcy złotych.Realizacja projektu „Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej” to  turniej ligi Boccia -uczestnicy z 7 ośrodków pomocowych z Czeladzi, Będzina ,Dąbrowy Górniczej i Sosnowca w dniu 22.05.2015 (na terenie SP7 - ok. 200 osób).

Po raz kolejny Familia wzięła udział w Powiatowej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych „Integracja  2015” , która odbyła się w Łagiszy 25 września. „Familia” wystawiła drużynę składającą się z 6 osób. Tym razem nasze stowarzyszenie było również współorganizatorem olimpiady.

                                                              

                2.4. Działania z zakresu kultury i turystyki

 

13 lutego 2015 w przystosowanej do obsługi osób niepełnosprawnych restauracji „California”

zorganizowana została impreza integracyjna „Tłusty czwartek”, w którym  uczestniczyło ponad 100 osób.

 

W dniach 19-21 czerwca odbyła się 3 dniowa wycieczka krajoznawcza na Roztocze i okolice,  w której uczestniczyły 53 osoby.

Impreza ta odbyła się przy pomocy finansowej Urzędu Miejskiego w Czeladzi (kwota dofinansowania - 6000 zł).

 4  września na terenie Galerii Sztuki Współczesnej „Elektrownia” odbyły się „Czeladzkie Spotkania Plenerowe Osób Niepełnosprawnych” – V edycja przy współudziale środków Urzędu Miejskiego w Czeladzi .

 

 

Ze środków własnych została 20 października zorganizowana 1- dniowa wycieczka do Krakowa i Tyńca dla grupy 50 osób niepełnosprawnych z członkami rodzin.

 

 

W październiku  członkowie Stowarzyszenia – Anna Kucypera , Krzysztof Krusiec i Ewa Tchórz wzięli udział w konkursie fotograficznym zorganizowanym przez Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Bądź z nami”.

 

9 października w filii nr 4 Biblioteki Miejskiej w Czeladzi odbyła się wystawa poplenerowa „Czeladzkich Spotkań Plenerowych Osób Niepełnosprawnych – V edycja”, w której wzięło udział ok.80 osób.

 

 

10 grudnia 2015 w restauracji „Dom Weselny” przy ulicy Zgody w Sosnowcu odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym  uczestniczyło ponad 90 osób. Wsparcia w organizacji paczek mikołajkowych udzieliło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie i Zakłady Cukiernicze „Mieszko” Racibórz.

 

 

 

 

2.5. Działania inne na rzecz osób niepełnosprawnych

 

Dnia 28 sierpnia 2015 Stowarzyszenie brało udział w Festiwalu Ludzi Aktywnych w Dąbrowie Górniczej.

 

Dnia 18 września 2015 zorganizowaliśmy na terenie SP7 piknik połączony z akcją „Dzień otwarty            w Stowarzyszeniu” z ofertą zajęć dla grupy osób 60+ (współpraca z  Śląskim Forum Organizacji Pozarządowym „KAFOS” Katowice w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych na lata 2014- 2020).

 

We wrześniu 2015 nawiązaliśmy współpracę z Fundacją „Vitam” z Częstochowy efektem czego było pozyskanie słodyczy do paczek i na spotkanie opłatkowe z Zakładów Cukierniczych „Mieszko”.

 

 

2.6. Działania na rzecz edukacji i aktywizacji zawodowej

 

Członkowie stowarzyszenia brali udział  w 2015 roku w  następujących szkoleniach:

- sprawozdawczość NGO- jednostka mikro – 2 osoby

- sprawozdawczość NGO – zmiany w ustawie 2 osoby

                - „Profesjonalizm= skuteczność „– 1 osoba

                - pozyskiwanie środków na prowadzenie działalności  statutowej -  2 osoby

                - tworzenie i organizacja Rad Pożytku Publicznego – 1 osoba

 

               

3.INNE INFORMACJE

 

3.1. Stan liczbowy na dzień 31 grudnia 2015 - Stowarzyszenie liczyło 72 członków zwyczajnych.

 Do tej liczby członków należy doliczyć 10 osób niepełnosprawnych korzystających z usług opiekuńczych w ŚDS „Ostoja” i jednego członka honorowego. Razem 83 osoby.

3.2. Odbyło się 1 Walne Zebranie na przestrzeni 2015 roku.

3.3. W 2015 roku „Familia” nie prowadziła działalności gospodarczej.

3.4. W roku 2015 „Familia” nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę

 – 1 osoba  zatrudnione były na umowę – zlecenie ( księgowa)

3.5. Wpływy z 1 % wyniosły 7.700 złotych

3.6.  Członkowie Zarządu realizowali wszystkie swoje zadania nieodpłatnie.

3.7. W 2015roku „Familia” nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych.

3.8. W 2015roku „Familia” nie nabyła żadnych obligacji, udziałów, akcji i nieruchomości.

3.9. W 2015 roku nie nabyła żadnych środków trwałych.

 

               

                Czeladź, 3 styczeń 2016 roku

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2014

 

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA „FAMILIA”

ZA ROK  2014

 

 

 

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym – 21.07.2003 r.

Status Organizacji Pożytku Publicznego –   od  28.05.2007 r.

 

 

SKŁAD ZARZĄDU:

 

 

Anna Krusiec                                                Prezes

Krystyna Szafraniec                                     Zastępca Prezesa

Iwona Wszelaka                                           Sekretarz

Wanda Mroczek                                          Skarbnik

Stanisława Bień                                            Członek

Barbara Grudzień -Dudek                          Członek

     Zygmunt Sinek                                             Członek   

 

                                                                                             

 


Cele statutowe Stowarzyszenia:

 

l  działanie na rzecz rozwijania i propagowania inicjatyw, postaw i działań sprzyjających tworzeniu warunków rozwoju, rehabilitacji i opieki osób niepełnosprawnych.

l  Wspomaganie rzeczowe i finansowe, w miarę swoich możliwości, specjalnych form

Pomocy i opieki.

l  Przyczynianie się i tworzenie warunków godnego życia osób niepełnosprawnych

l  wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych,

 które podejmują działania na rzecz osób niepełnosprawnych

l  propagowanie krajoznawstwa, kultury, sztuki i tradycji jako elementów poznawczych

i rozwijających zainteresowania oraz promowanie sportu i kultury fizycznej jako czynników poprawiających stan zdrowia, ułatwiających egzystencję i równowagę psychiczną.

l  Niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji

życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

l  propagowanie nauki, edukacji i oświaty, zdrowia i kultury zdrowotnej

l  wspieranie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

l  podejmowane działań na rzecz integracji i kontaktów osób niepełnosprawnych

i pełnosprawnych oraz integracji społecznej

2.DZIAŁANIA PODEJMOWANE W ROKU 2014

 

                2.1. Działalność administracyjna

 

                Aktualnym miejscem na prowadzenie działalności statutowej jest użyczone pomieszczenie

w Szkole Podstawowej nr 7 w Czeladzi –Piaskach przy ulicy Spacerowej.

.

                2.2. Działania na rzecz ochrony zdrowia i rehabilitacji

               

Jak co roku Familia podjęła działania celem zorganizowania grupowego wyjazdu na turnus rehabilitacyjny do OW Jagoda w Sarbinowie. Koordynatorem wszystkich działań

i jednocześnie kierownikiem wyjeżdżającej grupy była p. Wanda Mroczek. W turnusie

wzięło udział 50 osób.

 

                2.3. Działania z zakresu sportu i rekreacji

               

Już po raz drugi  „Familia „ była współorganizatorem imprezy sportowej dla osób niepełnosprawnych   o zasięgu regionalnym-  „Turniej piłki nożnej” we współpracy z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Będzinie- Łagiszy . Pozyskaliśmy na ten cel środki finansowe z Ing Banku Śląskiego w wysokości 6.000  tysięcy złotych.

W imprezie sportowej  ogółem uczestniczyło  około 220 osób.

 

W tym roku po raz kolejny zorganizowaliśmy obchody Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej przy udziale środków pozyskanych ze Starostwa Powiatowego w kwocie 4 tysięcy złotych.Realizacja projektu „Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej” to  turniej ligi Boccia -uczestnicy z 7 ośrodków pomocowych z Czeladzi, Będzina ,Dąbrowy Górniczej i Sosnowca w dniu 30.05.2014 (na terenie SP7 - ok. 200 osób).

Po raz kolejny Familia wzięła udział w Powiatowej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych „Integracja  2014” , która odbyła się w Łagiszy 28 września. „Familia” wystawiła drużynę składającą się z 6 osób.

                                                              

                2.4. Działania z zakresu kultury i turystyki

 

 

4  września na terenie Galerii Sztuki Współczesnej „Elektrownia” odbyły się „Czeladzkie Spotkania Plenerowe Osób Niepełnosprawnych” – IV edycja przy współudziale środków Urzędu Miejskiego w Czeladzi .

               

W dniach 9-12 czerwca odbyła się 4 dniowa wycieczka krajoznawcza na Mazury i okolice,  w której uczestniczyły 53 osoby.

Impreza ta odbyła się przy pomocy finansowej Urzędu Miejskiego w Czeladzi (kwota dofinansowania - 6000 zł).

 

Ze środków własnych została zorganizowana 1- dniowa wycieczka na Jurę Krakowsko- Częstochowską ( Bobolice, Mirów, Leśniów) dla grupy 45 osób niepełnosprawnych z członkami rodzin.

 

 

W październiku  członkowie Stowarzyszenia – Anna Kucypera , Krzysztof Krusiec i Ewa Tchórz wzięli udział w konkursie fotograficznym zorganizowanym przez Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Bądź z nami”.

 

3 listopada w filii nr 4 Biblioteki Miejskiej w Czeladzi odbyła się wystawa poplenerowa „Czeladzkich Spotkań Plenerowych Osób Niepełnosprawnych – IV edycja”, w której wzięło udział ok.100 osób.

 

12 grudnia 2014 w przystosowanej do obsługi osób niepełnosprawnych restauracji „California”

w Czeladzi –Piaskach odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym  uczestniczyło ponad 100 osób.

 

 

2.5. Działania inne na rzecz osób niepełnosprawnych

 

Dnia 19 września zorganizowaliśmy piknik połączony z akcją „Dzień otwarty w Stowarzyszeniu”z ofertą zajęć dla grupy osób 60+ (współpraca z  Śląskim Forum Organizacji Pozarządowym „KAFOS” Katowice w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych na lata 2014- 2020).

W miesiącu maju braliśmy udział w akcji „Murem za murem”.

Oprócz tego odbyło się kilka kiermaszy prac świątecznych m.in. w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi, Centrum Handlowym Pogoria w Dąbrowie Górniczej  i Hali MOSiR w Czeladzi.

 

2.6. Działania na rzecz edukacji i aktywizacji zawodowej

 

Członkowie stowarzyszenia brali udział  w 2014 roku w  następujących szkoleniach:

- sprawozdawczość NGO – 2 osoby

                - „Profesjonalizm= skuteczność „– 1 osoba

                - pozyskiwanie środków na prowadzenie działalności  statutowej -  2 osoby

 

               

3.INNE INFORMACJE

 

3.1. Stan liczbowy na dzień 31 grudnia 2014 - Stowarzyszenie liczyło 67 członków zwyczajnych.

 Do tej liczby członków należy doliczyć 20 osób niepełnosprawnych korzystających z usług opiekuńczych w ŚDS „Ostoja”. Razem 87 osób.

3.2. Odbyło się 1 Walne Zebranie na przestrzeni 2014 roku.

3.3. W 2014 roku „Familia” nie prowadziła działalności gospodarczej.

3.4. W roku 20134„Familia” nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę

 – 1 osoba  zatrudnione były na umowę – zlecenie ( księgowa)

3.5.Deklaracja roczna PIT 4R za rok 2014 została złożona w Urzędzie Skarbowym

w Będzinie 30.01.2015.

3.6.  Członkowie Zarządu realizowali wszystkie swoje zadania nieodpłatnie.

3.7. W 2014roku „Familia” nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych.

3.8. W 2014 roku „Familia” nie nabyła żadnych obligacji, udziałów, akcji i nieruchomości.

3.9. W 2014 roku nie nabyła żadnych środków trwałych.

 

               

                Czeladź, 18 luty 2015 roku

 

sprawozdanie z działalności 2013

 

Stowarzyszenie   na   Rzecz    Osób    Niepełnosprawnych

" F A M I L I A "

 

Organizacja pożytku publicznego

41-253  Czeladź,  ul. Sikorskiego  5

                                   NIP: 625 22 28 295          REGON: 2780 92 239         KRS:  0000168069

                                     INVEST BANK S.A. o/Sosnowiec  konto  39 1680 1017 0000 3000 0996 7524

                                     telefon kontaktowy 502 041 852           e-mail: familia-czeladz@poczta.of.pl

 

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA „FAMILIA”

ZA ROK  2013

 

 

 

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym – 21.07.2003 r.

Status Organizacji Pożytku Publicznego –   od  28.05.2007 r.

 

 

SKŁAD ZARZĄDU:

 

 

Anna Krusiec                                                Prezes

Krystyna Szafraniec                                     Zastępca Prezesa

Iwona Wszelaka                                           Sekretarz

Wanda Mroczek                                          Skarbnik

Stanisława Bień                                            Członek

Barbara Grudzień -Dudek                          Członek

     Zygmunt Sinek                                             Członek   

 

                                                                                             

 


Cele statutowe Stowarzyszenia:

 

l  działanie na rzecz rozwijania i propagowania inicjatyw, postaw i działań sprzyjających tworzeniu warunków rozwoju, rehabilitacji i opieki osób niepełnosprawnych.

l  Wspomaganie rzeczowe i finansowe, w miarę swoich możliwości, specjalnych form

Pomocy i opieki.

l  Przyczynianie się i tworzenie warunków godnego życia osób niepełnosprawnych

l  wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych,

 które podejmują działania na rzecz osób niepełnosprawnych

l  propagowanie krajoznawstwa, kultury, sztuki i tradycji jako elementów poznawczych

i rozwijających zainteresowania oraz promowanie sportu i kultury fizycznej jako czynników poprawiających stan zdrowia, ułatwiających egzystencję i równowagę psychiczną.

l  Niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji

życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

l  propagowanie nauki, edukacji i oświaty, zdrowia i kultury zdrowotnej

l  wspieranie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

l  podejmowane działań na rzecz integracji i kontaktów osób niepełnosprawnych

i pełnosprawnych oraz integracji społecznej

2.DZIAŁANIA PODEJMOWANE W ROKU 2013

 

                2.1. Działalność administracyjna

 

                Aktualnym miejscem na prowadzenie działalności statutowej jest użyczone pomieszczenie

W Szkole Podstawowej nr 7 w Czeladzi –Piaskach przy ulicy Spacerowej.

.

                2.2. Działania na rzecz ochrony zdrowia i rehabilitacji

               

Jak co roku Familia podjęła działania celem zorganizowania grupowego wyjazdu na turnus rehabilitacyjny do OW Jagoda w Sarbinowie. Koordynatorem wszystkich działań

i jednocześnie kierownikiem wyjeżdżającej grupy była p. Wanda Mroczek. W turnusie

wzięło udział 46 osób.

 

                2.3. Działania z zakresu sportu i rekreacji

               

Pierwszy raz „Familia „ była współorganizatorem imprezy sportowej dla osób niepełnosprawnych o zasięgu regionalnym „Turniej piłki nożnej” we współpracy z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Będzinie- Łagiszy . Pozyskaliśmy na ten cel środki finansowe z Ing Banku Śląskiego w wysokości 6.000  tysięcy złotych.

W imprezie sportowej  ogółem uczestniczyło  około 230 osób.

 

W tym roku po raz kolejny zorganizowaliśmy obchody Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej przy udziale środków pozyskanych ze Starostwa Powiatowego w kwocie 5 tysięcy złotych.Realizacja projektu „Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej” to  turniej ligi Boccia -uczestnicy z 6 ośrodków pomocowych z Czeladzi, Będzina ,Dąbrowy Górniczej i Sosnowca w dniu 29.05.2013 (na terenie SP7 - ok. 200 osób).

Po raz kolejny Familia wzięła udział w Powiatowej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych „Integracja  2012” , która odbyła się w Łagiszy 28 września. „Familia” wystawiła drużynę składającą się z 6 osób.

                                                              

                2.4. Działania z zakresu kultury i turystyki

 

 

11 września odbyły się „Czeladzkie Spotkania Plenerowe Osób Niepełnosprawnych” –III edycja przy współudziale środków Urzędu Miejskiego w Czeladzi .

               

W dniach 25-27 czerwca odbyła się 3 dniowa wycieczka krajoznawcza do Warszawy i okolic,  w której uczestniczyły 52 osoby.

Impreza ta odbyła się przy pomocy finansowej Urzędu Miejskiego w Czeladzi (koszt autokaru 4500 zł).

 

W miesiącu marcu Stowarzyszenie wystawiało w Bibliotece Miejskiej w Czeladzi obrazy haftowane autorstwa p. Stanisławy Bień.

 Wystawa była jednocześnie okazją do zaprezentowania działalności Stowarzyszenia szerszemu gronu społeczeństwa.

 

W pażdzierniku  członkowie Stowarzyszenia – Anna Kucypera , Krzysztof Krusiec i Ewa Tchórz wzięli udział w konkursie fotograficznym zorganizowanym przez Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Bądź z nami”.

 

21 listopada w filii nr 4 Biblioteki Miejskiej w Czeladzi odbyła się wystawa poplenerowa „Czeladzkich Spotkań Plenerowych Osób Niepełnosprawnych – III edycja”, w której wzięło udział ok.100 osób.

 

6 grudnia 2013 w przystosowanej do obsługi osób niepełnosprawnych restauracji „Kalifornia”

w Czeladzi –Piaskach odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym  uczestniczyło ponad 100 osób.

 

 

 

2.5. Działania inne na rzecz osób niepełnosprawnych

 

Dnia 7 września 2013 Stowarzyszenie brało udział w Festiwalu Ludzi Aktywnych w Dąbrowie Górniczej oraz Jarmarku Świątecznym również w Dąbrowie Górniczej.

W miesiącu maju braliśmy udział w obchodach Dni Czeladzi oraz w akcji „Murem za murem”

Oprócz tego odbyło się kilka kiermaszy prac świątecznych m.in. w Centrum Pogoria i Hali MOSiR

w Czeladzi

 

2.6. Działania na rzecz edukacji i aktywizacji zawodowej

 

Członkowie stowarzyszenia brali udział  w 2013 roku w  następujących szkoleniach:

- sprawozdawczość ngo – 2 osoby

                - „Profesjonalizm= skuteczność „– 2 osoby

                - pozyskiwanie środków na prowadzenie działalności  statutowej -  2 osoby

 

               

3.INNE INFORMACJE

 

3.1. Stan liczbowy na dzień 31 grudnia 2013 - Stowarzyszenie liczyło 70 członków zwyczajnych.

 Do tej liczby członków należy doliczyć 21 osób niepełnosprawnych korzystających z usług opiekuńczych w ŚDS „Ostoja”. Razem 91 osób.

3.2. Odbyło się 1 Walne Zebranie na przestrzeni 2013 roku.

3.3. W 2013 roku „Familia” nie prowadziła działalności gospodarczej.

3.4. W roku 2013 „Familia” nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę

 – 1 osoba  zatrudnione były na umowę – zlecenie ( księgowa)

3.5.Deklaracja roczna PIT 4R za rok 2013 została złożona w Urzędzie Skarbowym

w Będzinie 30.01.2014.

3.6.  Członkowie Zarządu realizowali wszystkie swoje zadania nieodpłatnie.

3.7. W 2013 roku „Familia” nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych.

3.8. W 2013 roku „Familia” nie nabyła żadnych obligacji, udziałów, akcji i nieruchomości.

3.9. W 2013 roku nie nabyła żadnych środków trwałych.

3.10.Wartosć aktywów na koniec roku 2013– 5.035,78 złotych

3.11. Wpłaty z tytuł 1 % podatku w 2013 wyniosły 8.038,66 złotych.

3.12. W okresie sprawozdawczym 1.01.2013 – 31.12.2013  nie była przeprowadzana

w Stowarzyszeniu żadna kontrola zewnętrzna.

 

               

                Czeladź, 28 luty 2014 roku

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA „FAMILIA”

ZA ROK  2012

 

 

 

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym – 21.07.2003 r.

Status Organizacji Pożytku Publicznego –   od  28.05.2007 r.

 

 

SKŁAD ZARZĄDU:

 

 

Anna Krusiec                                                Prezes

Iwona Manterys                                           Zastępca Prezesa

Iwona Wszelaka                                           Sekretarz

Wanda Mroczek                                          Skarbnik

Stanisława Bień                                            Członek

Barbara Grudzień -Dudek                          Członek

    Krystyna Szafraniec                                     Członek   

 

                                                                                             

 

 

Cele statutowe Stowarzyszenia:

 

l  działanie na rzecz rozwijania i propagowania inicjatyw, postaw i działań sprzyjających tworzeniu warunków rozwoju, rehabilitacji i opieki osób niepełnosprawnych.

l  Wspomaganie rzeczowe i finansowe, w miarę swoich możliwości, specjalnych form

Pomocy i opieki.

l  Przyczynianie się i tworzenie warunków godnego życia osób niepełnosprawnych

l  wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych,

 które podejmują działania na rzecz osób niepełnosprawnych

l  propagowanie krajoznawstwa, kultury, sztuki i tradycji jako elementów poznawczych

i rozwijających zainteresowania oraz promowanie sportu i kultury fizycznej jako czynników poprawiających stan zdrowia, ułatwiających egzystencję i równowagę psychiczną.

l  Niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji

życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

l  propagowanie nauki, edukacji i oświaty, zdrowia i kultury zdrowotnej

l  wspieranie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

l  podejmowane działań na rzecz integracji i kontaktów osób niepełnosprawnych

i pełnosprawnych oraz integracji społecznej

2.DZIAŁANIA PODEJMOWANE W ROKU 2012

 

                2.1. Działalność administracyjna

 

                Aktualnym miejscem na prowadzenie działalności statutowej jest użyczone pomieszczenie

W Szkole Podstawowej nr 7 w Czeladzi –Piaskach przy ulicy Spacerowej.

.

                2.2. Działania na rzecz ochrony zdrowia i rehabilitacji

               

Jak co roku Familia podjęła działania celem zorganizowania grupowego wyjazdu na turnus rehabilitacyjny do OW Jagoda w Sarbinowie. Koordynatorem wszystkich działań

i jednocześnie kierownikiem wyjeżdżającej grupy była p. Wanda Mroczek. W turnusie

brały udział 64  osoby.

 

                2.3. Działania z zakresu sportu i rekreacji

               

Kolejny raz „Familia „ była współorganizatorem imprezy sportowej dla osób niepełnosprawnych o zasięgu regionalnym „Ostojada” we współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy „Ostoja” . Pozyskaliśmy na ten cel środki finansowe z Ing Banku Śląskiego w wysokości 6.000  tysięcy złotych.

W imprezie sportowej wzięło udział 15 dziesięcioosobowych drużyn z różnych miejscowości województwa śląskiego a ogółem uczestniczyło w niej około 230 osób.

 

W tym roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy obchody Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej przy udziale środków pozyskanych z Urzędu Miasta Czeladzi i Stowarzyszenia Kibiców CKS Czeladż.Realizacja projektu „Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej” to  turniej ligi Boccia -uczestnicy z 6 ośrodków pomocowych z Czeladzi, Będzina ,Dąbrowy Górniczej i Sosnowca w dniu 16.05.2012 (na terenie SP7 - ok. 200 osób).

Po raz kolejny Familia wzięła udział w Powiatowej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych „Integracja  2012” , która odbyła się w Łagiszy 28 września. „Familia” wystawiła drużynę składającą się z 6 osób.

                                                              

                2.4. Działania z zakresu kultury i turystyki

 

W dniu 3 marca 2012 w restauracji „California” w Czeladzi odbyła się integracyjna zabawa karnawałowa z udziałem zaproszonych gości z instytucji i organizacji z nami współpracujących.

W zabawie wzięło udział  około 80 osób.

 

12 września odbyły się „Czeladzkie Spotkania Plenerowe Osób Niepełnosprawnych” –II edycja przy współudziale środków Urzędu Miejskiego w Czeladzi w wysokości 2060 złotych.

               

W dniach 4-4-5 czerwca odbyła się 3 dniowa wycieczka krajoznawcza w Pieniny i do Starej Lubowni,             w której uczestniczyły 54 osoby.

Impreza ta odbyła się przy pomocy finansowej Urzędu Miejskiego w Czeladzi (koszt autokaru 4500 zł).

 

W miesiącu lutym  Stowarzyszenie wystawiało w Bibliotece Miejskiej i Powiatowej w Będzinie obrazy haftowane autorstwa p. Stanisławy Bień.

 Wystawa była jednocześnie okazją do zaprezentowania działalności Stowarzyszenia szerszemu gronu społeczeństwa.

 

Wycieczka 1-dniowa integracyjno – rehabilitacyjna –skansen Wygiełzów – zamek Lipowiec –hipoterapia w ośrodku Płaza- w dn. 4.09.2012 dla 54 uczestników (osoby niepełnosprawne z rodzinami)

We wrześniu  członkowie Stowarzyszenia – Anna Kucypera , Krzysztof Krusiec i Ewa Tchórz wzięli udział w konkursie fotograficznym zorganizowanym przez Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Bądź z nami”.

7 listopada Stowarzyszenie wzięło udział w spotkaniu integracyjnym w Bibliotece Powiatowej w Będzinie podsumowującym ten projekt.

 

8 listopada w filii nr 4 Biblioteki Miejskiej w Czeladzi odbyła się wystawa poplenerowa „Czeladzkich Spotkań Plenerowych Osób Niepełnosprawnych – II edycja”, w której wzięło udział ok.100 osób.

 

7 grudnia 2012 w przystosowanej do obsługi osób niepełnosprawnych restauracji „Kalifornia”

w Czeladzi –Piaskach odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym  uczestniczyło 106 osób.

 

2.5. Działania inne na rzecz osób niepełnosprawnych

 

Przez cały rok 2012 Stowarzyszenie było podmiotem realizującym wyżywienie (gorący posiłek) dla grupy około 40 osób korzystających z zajęć rehabilitacyjnych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Ostoja”.

W terminie 04-10.2012 przedstawiciel Stowarzyszenia – Anna Krusiec brała czynny udział w pracach zespołu na rzecz  utworzenia Rodzinnego Domu Opieki –projekt „Decydujmy Razem” UM  w Czeladzi.

 

2.6. Działania na rzecz edukacji i aktywizacji zawodowej

 

Członkowie stowarzyszenia brali udział  w 2012 roku w  następujących szkoleniach:

- sprawozdawczość ngo – 2 osoby

                - „Profesjonalizm= skuteczność „– 2 osoby

                - pozyskiwanie środków na prowadzenie działalności  statutowej -  2 osoby

                - fundusze szwajcarskie – 1 osoba

               

3.INNE INFORMACJE

 

3.1. Stan liczbowy na dzień 31 grudnia 2012 - Stowarzyszenie liczyło 76 członków zwyczajnych.

 Do tej liczby członków należy doliczyć 21 osób niepełnosprawnych korzystających z usług opiekuńczych w ŚDS „Ostoja”. Razem 97 osób.

3.2. Odbyło się 1 Walne Zebranie na przestrzeni 2012 roku.

3.3. W 2012 roku „Familia” nie prowadziła działalności gospodarczej.

3.4. W roku 2010 „Familia” nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę

 – 1 osoba  zatrudnione były na umowę – zlecenie ( księgowa)

3.5.Deklaracja roczna PIT 4R za rok 2012 została złożona w Urzędzie Skarbowym

w Będzinie 30.01.2013.

3.6.  Członkowie Zarządu realizowali wszystkie swoje zadania nieodpłatnie.

3.7. W 2011 roku „Familia” nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych.

3.8. W 2011 roku „Familia” nie nabyła żadnych obligacji, udziałów, akcji i nieruchomości.

3.9. W 2011 roku nie nabyła żadnych środków trwałych.

3.10.Wartosć aktywów na koniec roku 2012– 3.954,81 złotych, zobowiązania – 4.040,00 złotych.

3.11. Wpłaty z tytuł 1 % podatku w 2011 wyniosły 8.833,88 złotych.

3.12. W okresie sprawozdawczym 1.01.2012 – 31.12.2012  była przeprowadzana

w Stowarzyszeniu kontrola w zakresie polityki rachunkowości i wydatkowania środków pozyskanych

w wyniku konkursu z Urzędu Miejskiego w Czeladzi. Wynik kontroli pozytywny – bez uwag.

 

               

                Czeladź, 28 luty 2013 roku

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA „FAMILIA”

ZA ROK  2011

 

 

 

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym – 21.07.2003 r.

Status Organizacji Pożytku Publicznego –   od  28.05.2007 r.

 

 

SKŁAD ZARZĄDU:

 

 

Anna Krusiec                                      Prezes

Iwona Manterys                                 Zastępca Prezesa

Iwona Wszelaka                                Sekretarz

Wanda Mroczek                                Skarbnik

Stanisława Bień                                 Członek

Barbara Grudzień -Dudek                   Członek

    Krystyna Szafraniec                           Członek          

 

                                                                      

 

 

Cele statutowe Stowarzyszenia:

 

l  działanie na rzecz rozwijania i propagowania inicjatyw, postaw i działań sprzyjających tworzeniu warunków rozwoju, rehabilitacji i opieki osób niepełnosprawnych.

l  Wspomaganie rzeczowe i finansowe, w miarę swoich możliwości, specjalnych form

Pomocy i opieki.

l  Przyczynianie się i tworzenie warunków godnego życia osób niepełnosprawnych

l  wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych,

 które podejmują działania na rzecz osób niepełnosprawnych

l  propagowanie krajoznawstwa, kultury, sztuki i tradycji jako elementów poznawczych

i rozwijających zainteresowania oraz promowanie sportu i kultury fizycznej jako czynników poprawiających stan zdrowia, ułatwiających egzystencję i równowagę psychiczną.

l  Niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji

życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

l  propagowanie nauki, edukacji i oświaty, zdrowia i kultury zdrowotnej

l  wspieranie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

l  podejmowane działań na rzecz integracji i kontaktów osób niepełnosprawnych

i pełnosprawnych oraz integracji społecznej.

 

 

 

 

2.DZIAŁANIA PODEJMOWANE W ROKU 2011

 

                2.1. Działalność administracyjna

 

            Aktualnym miejscem na prowadzenie działalności statutowej jest użyczone pomieszczenie

W Szkole Podstawowej nr 7 w Czeladzi –Piaskach przy ulicy Spacerowej.

W związku z nowelizacją ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie dokonano stosownych

zmian w statucie Stowarzyszenia- zatwierdzone w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód dnia 8 marca 2011r .

W październiku 2010 Stowarzyszenie przystąpiło do konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy Ostoja” i w wyniku wygranej oferty od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 było organem prowadzącym „Ostoję”.

.

           

           

            2.2. Działania na rzecz ochrony zdrowia i rehabilitacji

           

            Jak co roku Familia podjęła działania celem zorganizowania grupowego wyjazdu na turnus        rehabilitacyjny do OW Jagoda w Sarbinowie. Koordynatorem wszystkich działań

i jednocześnie kierownikiem wyjeżdżającej grupy była p. Wanda Mroczek. W turnusie

brało udział 65  osób.

 

            2.3. Działania z zakresu sportu i rekreacji

           

            Kolejny raz „Familia „ była współorganizatorem imprezy sportowej dla osób niepełnosprawnych o zasięgu regionalnym „Ostojada” we współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy „Ostoja” . Pozyskaliśmy na ten cel środki finansowe z Ing Banku Śląskiego, Urzędu Miejskiego    w Czeladzi oraz Enion S.A.  w wysokości 8,5 tysiąca złotych.

W imprezie sportowej wzięło udział 15 dziesięcioosobowych drużyn z różnych miejscowości województwa śląskiego a ogółem uczestniczyło w niej około 230 osób.

 

Po raz kolejny Familia wzięła udział w Powiatowej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych „Integracja  2011” , która odbyła się w Łagiszy 30 września. „Familia” wystawiła drużynę składającą się z 6 osób.

                                              

            2.4. Działania z zakresu kultury i turystyki

 

 

We współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Kulturalnych z Czeladzi w dniu 3 marca 2011 w restauracji „California” w Czeladzi odbyła się integracyjna zabawa karnawałowa z programem artystycznym „Taniec z gwiazdami” (konkurs tańca dla podopiecznych z nagrodami). W zabawie wzięło udział 110 osób.

 

31 maja odbyły się z inicjatywy Stowarzyszenia premierowe „Czeladzkie Spotkania Plenerowe Osób Niepełnosprawnych”- projekt przy współudziale środków Urzędu Miejskiego w Czeladzi w wysokości 2060 złotych. W projekcie wzięło udział 5 ośrodków pomocowych dla osób niepełnosprawnych z terenu Zagłębia.

           

W dniach 20-22 czerwca odbyła się 3 dniowa wycieczka integracyjno- krajoznawcza do Kazimierza Dolnego i Sandomierza w której uczestniczyło 46 osób.

Impreza ta odbyła się przy pomocy finansowej Urzędu Miejskiego w Czeladzi (4500 zł).

 

26 czerwca w parku przy Pałacu Mieroszewskich odbywał się Jarmark Rzemiosła i Rękodzieła. Stowarzyszenie wystawiało obrazy haftowane autorstwa p. Stanisławy Bień.

 Wystawa była jednocześnie okazją do zaprezentowania działalności Stowarzyszenia szerszemu gronu społeczeństwa.

 

W czerwcu 2011  członkowie Stowarzyszenia – Anna Kucypera , Krzysztof Krusiec i Ewa Tchórz wzięli udział w konkursie fotograficznym zorganizowanym przez Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Bądź z nami”.

6 października Stowarzyszenie wzięło udział w spotkaniu integracyjnym w Będzinie- Łagiszy kończącym ten projekt.

 

9 grudnia 2011 w przystosowanej do obsługi osób niepełnosprawnych restauracji „California”

w Czeladzi –Piaskach odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym  uczestniczyło 106 osób.

 

2.5. Działania integracyjne

 

5 października 2011 na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 w Czeladzi- Piaskach zorganizowano integracyjny Piknik Rodzinny, w którym wzięło udział około 80 osób.

 

W listopadzie nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem Kibiców CKS Czeladź. W wyniku tej współpracy odbył się charytatywny Turniej Gwiazdkowy 17 grudnia 2011 na Hali Sportowej w Czeladzi, którego efektem była kwota 3243,78zł przekazana na cele statutowe Stowarzyszeniu „Familia”.

 

2.6. Działania na rzecz edukacji i aktywizacji zawodowej

 

Członkowie stowarzyszenia brali udział  w 2011 roku w  następujących szkoleniach:

- sprawozdawczość 2011 NGO – 1 osoba

            - „Profesjonalizm= skuteczność „– 2 osoby

            - pozyskiwanie środków na prowadzenie działalności statutowej -  2 osoby

            - zmiana ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 2 osoby

            - projekt Mops Czeladź „Przeciwko wypaleniu zawodowemu” – 1 osoba

 

 

3.INNE INFORMACJE

 

 

3.1. Stan liczbowy na dzień 31 grudnia - Stowarzyszenie liczyło 71 członków zwyczajnych.

 Do tej liczby członków należy doliczyć 25 osób niepełnosprawnych korzystających z usług opiekuńczych w ŚDS „Ostoja”. Razem 96 osób.

3.2. Odbyły się 2 Walne Zebrania na przestrzeni 2011 roku.

3.3. W 2011 roku „Familia” nie prowadziła działalności gospodarczej.

3.4. W roku 2011 „Familia”  zatrudniała 16 pracowników na umowę o pracę

 – 1 osoba  zatrudniona była na umowę – zlecenie.

3.5.Deklaracja roczna PIT 4R za rok 2011 została złożona w Urzędzie Skarbowym

w Będzinie 30.01.2012.

3.6. Członkowie Zarządu realizowali wszystkie swoje zadania nieodpłatnie.

3.7. W 2011 roku „Familia” nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych.

3.8. W 2011 roku „Familia” nie nabyła żadnych obligacji, udziałów, akcji i nieruchomości.

3.9. W 2011 roku nie nabyła żadnych środków trwałych.

3.10.Wartosć aktywów na koniec roku 2010 – 7.868,33 złotych, zobowiązania – 0 złotych.

3.11. Wpłaty z tytuł 1 % podatku w 2011 wyniosły 16041,37 złotych.

3.12. W okresie sprawozdawczy 1.01.2011 – 31.12.2011 nie była przeprowadzana

w Stowarzyszeniu kontrola.

3.13.W roku 2011 Stowarzyszenie otrzymało dotacje na realizację zadania „Ostojada 2011”

z następujących źródeł:

    - Fundacja Ing Bank Śląski – kwota 4.000 złotych

    - Urząd Miejski w Czeladzi -   kwota 3.500 złotych

    - Enion S.A. Będzin           -  kwota  1000,00 złotych.

 

           

            Czeladź,31.03. 2012 roku

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA „FAMILIA”

ZA ROK  2010

 

 

 

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym – 21.07.2003 r.

Status Organizacji Pożytku Publicznego –   od  28.05.2007 r.

 

 

SKŁAD ZARZĄDU:

 

 

Anna Krusiec                                      Prezes

Iwona Manterys                                 Zastępca Prezesa

Iwona Wszelaka                                Sekretarz

Wanda Mroczek                                Skarbnik

Stanisława Bień                                 Członek

Barbara Grudzień -Dudek                   Członek

    Krystyna Szafraniec                           Członek          

 

                                                                      

 

 

Cele statutowe Stowarzyszenia:

 

l  działanie na rzecz rozwijania i propagowania inicjatyw, postaw i działań sprzyjających tworzeniu warunków rozwoju, rehabilitacji i opieki osób niepełnosprawnych.

l  Wspomaganie rzeczowe i finansowe, w miarę swoich możliwości, specjalnych form

Pomocy i opieki.

l  Przyczynianie się i tworzenie warunków godnego życia osób niepełnosprawnych

l  wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych,

 które podejmują działania na rzecz osób niepełnosprawnych

l  propagowanie krajoznawstwa, kultury, sztuki i tradycji jako elementów poznawczych

i rozwijających zainteresowania oraz promowanie sportu i kultury fizycznej jako czynników poprawiających stan zdrowia, ułatwiających egzystencję i równowagę psychiczną.

l  Niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji

życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

l  propagowanie nauki, edukacji i oświaty, zdrowia i kultury zdrowotnej

l  wspieranie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

l  podejmowane działań na rzecz integracji i kontaktów osób niepełnosprawnych

i pełnosprawnych oraz integracji społecznej.

 

 

 

 

2.DZIAŁANIA PODEJMOWANE W ROKU 2010

 

                2.1. Działalność administracyjna

 

            Aktualnym miejscem na prowadzenie działalności statutowej jest użyczone pomieszczenie

po  harcówce w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Będzinie na osiedlu Syberka.

Miejsce to jest zagwarantowane do maja 2011r,( przewidziany jest remont kapitalny obiektu).

Cały czas jednocześnie trwają rozmowy w UM Czeladź w celu uzyskania lokalu docelowego

w Czeladzi.

W związku z nowelizacją ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie dokonano stosownych

zmian w statucie Stowarzyszenia i złożono  22 grudnia 2010 w Krajowym Rejestrze Sądowym do zatwierdzenia.

W październiku 2010 Stowarzyszenie przystąpiło do konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy Ostoja” i w wyniku wygranej oferty od 1 stycznia jest organem prowadzącym „Ostoję”.

.

           

           

            2.2. Działania na rzecz ochrony zdrowia i rehabilitacji

           

            Jak co roku Familia podjęła działania celem zorganizowania grupowego wyjazdu na turnus        rehabilitacyjny do OW Jagoda w Sarbinowie. Koordynatorem wszystkich działań

i jednocześnie kierownikiem wyjeżdżającej grupy była p. Wanda Mroczek. W turnusie

brało udział 70  osób.

 

            2.3. Działania z zakresu sportu i rekreacji

           

            Kolejny raz „Familia „ była współorganizatorem imprezy sportowej dla osób niepełnosprawnych o zasięgu regionalnym „Ostojada” we współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy „Ostoja” . Pozyskaliśmy na ten cel środki finansowe z Ing Banku Śląskiego, Urzędu Miejskiego    w Czeladzi oraz Enion S.A.  w wysokości 8 tysięcy złotych.

W imprezie sportowej wzięło udział 12 dziesięcioosobowych drużyn z różnych miejscowości województwa śląskiego a ogółem uczestniczyło w niej około 230 osób.

 

Po raz kolejny Familia wzięła udział w Powiatowej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych „Integracja  2010” , która odbyła się w Czeladzi 22 września. „Familia” wystawiła drużynę składającą się z 6 osób.

                                              

            2.4. Działania z zakresu kultury i turystyki

 

We współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Kulturalnych z Czeladzi w dniu 29 stycznia 2010 w klasztorze Misjonarzy z Marianhill została zorganizowana impreza karnawałowa dla około 100 osób połączona z przedstawieniem teatralnym  „Tu jesteśmy” w wykonaniu podopiecznych ŚDS „Ostoja”.

 

W dniu 11 lutego 2010 w restauracji „California” w Czeladzi odbyła się integracyjna zabawa karnawałowa z programem artystycznym „Taniec z gwiazdami” (konkurs tańca dla podopiecznych z nagrodami). W zabawie wzięło udział 106 osób.

           

W dniach 22 - 24 czerwca odbyła się 3 dniowa wycieczka krajoznawcza do Wrocławia,

w której uczestniczyły 44 osoby. Głównym punktem programu była wizyta w Panoramie Racławickiej.

Impreza ta odbyła się przy pomocy finansowej Urzędu Miejskiego w Czeladzi (4500 zł).

Z materiału fotograficznego wykonanego przez uczestników wycieczki została przygotowana wystawa fotograficzna pt. ”Tropem wrocławskich krasnali”. Projekt ten został zrealizowany

we współpracy z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Będzinie w terminie 7 – 30 października 2010 r.

 

27 czerwca w parku przy Pałacu Mieroszewskich odbywał się Jarmark Rzemiosła i Rękodzieła. Stowarzyszenie wystawiało obrazy haftowane autorstwa p. Stanisławy Bień,

 a jedna z prac znalazła się w zbiorach muzeum. Wystawa była jednocześnie okazją do zaprezentowania działalności Stowarzyszenia szerszemu gronu społeczeństwa.

 

W czerwcu 2010  członkowie Stowarzyszenia – Anna Kucypera i Krzysztof Krusiec wzięli udział w konkursie fotograficznym zorganizowanym przez Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Bądź z nami”.

7 lipca Stowarzyszenie wzięło udział w spotkaniu integracyjnym w Będzinie- Łagiszy kończącym ten projekt.

 

10 grudnia 2010 w przystosowanej do obsługi osób niepełnosprawnych restauracji „Kalifornia”

w Czeladzi –Piaskach odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym  uczestniczyło 106 osób.

 

2.5. Działania integracyjne

 

W ramach obchodów Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej w dniu 8 maja 2010 na terenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Sosnowcu odbyło się spotkanie zagłębiowskich środowisk działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

 „Familia” należy do grupy inicjatywnej tego przedsięwzięcia. Spotkanie połączone było z debatą na temat konieczności utworzenia rodzinnych domów pomocy i mieszkań chronionych dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W następnych latach przewiduje się kontynuację tego typu działań.

 

2.6. Działania na rzecz edukacji i aktywizacji zawodowej

 

W kwietniu 2010 przystąpiliśmy do projektu firmy AXON o nazwie „Okno na świat – szkolenia komputerowe na platformie e- learningowej dla osób niepełnosprawnych”. W szkoleniu trwającym

od 7 maja do 8 sierpnia 2010 po 8 godzin tygodniowo wzięło udział 8 osób ze stowarzyszenia.

Jedna osoba zaliczyła egzamin i uzyskała certyfikat ECDL w stopniu podstawowym.

 

Członkowie stowarzyszenia brali udział  w 2010 roku w  następujących szkoleniach:

- biznesplan -  1 osoba

            - prowadzenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej - 1 osoba

            - pozyskiwanie środków na prowadzenie działalności statutowej -  2 osoby

            - zmiana ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 4 osoby

 

 

3.INNE INFORMACJE

 

 

3.1. Stan liczbowy na dzień 31 grudnia 2010 - Stowarzyszenie liczyło 69 członków zwyczajnych.

 Do tej liczby członków należy doliczyć 25 osób niepełnosprawnych korzystających z usług opiekuńczych w ŚDS „Ostoja”. Razem 94 osoby.

3.2. Odbyły się 3 Walne Zebrania na przestrzeni 2010 roku.

3.3. W 2010 roku „Familia” nie prowadziła działalności gospodarczej.

3.4. W roku 2010 „Familia” nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę

 – 2 osoby zatrudnione były na umowę – zlecenie ( kwota 900 zł brutto).

3.5.Deklaracja roczna PIT 4R za rok 2010 została złożona w Urzędzie Skarbowym

w Będzinie 28.01.2011.

3.6. Członkowie Zarządu realizowali wszystkie swoje zadania nieodpłatnie.

3.7. W 2010 roku „Familia” nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych.

3.8. W 2010 roku „Familia” nie nabyła żadnych obligacji, udziałów, akcji i nieruchomości.

3.9. W 2010 roku nie nabyła żadnych środków trwałych.

3.10.Wartosć aktywów na koniec roku 2010 – 7.868,33 złotych, zobowiązania – 0 złotych.

3.11. Wpłaty z tytuł 1 % podatku w 2010 wyniosły 9243,60 złotych.

3.12. W okresie sprawozdawczy 1.01.2010 – 31.12.2010 nie była przeprowadzana

w Stowarzyszeniu kontrola.

 

3.13.W roku 2010 Stowarzyszenie otrzymało dotacje na realizację zadania „Ostojada 2010”

z następujących źródeł:

    - Fundacja Ing Bank Śląski – kwota 5.000 złotych

    - Urząd Miejski w Czeladzi -   kwota 1905,16 złotych

    - Enion S.A. Będzin           - kwota    1000,00 złotych.

 

3.14. Członkinie Stowarzyszenia: Anna Krusiec i Stanisława Sosnowska biorą czynny udział

w pracach Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Starostwie Powiatowym

w Będzinie.

           

 

 

            Czeladź, 11 styczeń 2011 roku

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA „FAMILIA”

ZA ROK 2009

 

 

 

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym – 21.07.2003 r.

Status Organizacji Pożytku Publicznego –          28.05.2007 r.

 

 

SKŁAD ZARZĄDU:

 

 

Anna Krusiec                                                   Prezes

Iwona Manterys                                               Zastępca Prezesa

Iwona Wszelaka                                              Sekretarz

Wanda Mroczek                                               Skarbnik

Stanisława Bień                                               Członek

Barbara Grudzień -Dudek                             Członek

    Krystyna Szafraniec                                        Członek            

 

                                                                                             

 

 

Cele statutowe Stowarzyszenia:

l działanie na rzecz rozwijania i propagowania inicjatyw, postaw i działań sprzyjających tworzeniu warunków rozwoju, rehabilitacji i opieki osób niepełnosprawnych.

l  Wspomaganie rzeczowe i finansowe, w miarę swoich możliwości, specjalnych form pomocy i opieki.

l  Przyczynianie się i tworzenie warunków godnego życia osób niepełnosprawnych

l  wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, które podejmują działania na rzecz osób niepełnosprawnych

l  propagowanie krajoznawstwa, kultury, sztuki i tradycji jako elementów poznawczych i rozwijających zainteresowania oraz promowanie sportu i kultury fizycznej jako czynników poprawiających stan zdrowia, ułatwiających egzystencję i równowagę psychiczną.

l  Niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

l  propagowanie nauki, edukacji i oświaty, zdrowia i kultury zdrowotnej

l  wspieranie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

l  podejmowane działań na rzecz integracji i kontaktów osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych oraz integracji społecznej.

 

 

2.DZIAŁANIA PODEJMOWANE W ROKU 2009

 

                2.1. Działalność administracyjna

                Aktualnym miejscem na prowadzenie działalności statutowej jest użyczone pomieszczenie po harcówce w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Będzinie na Syberce – mamy przedłużoną umowę na 2010 rok.

Udało się doprowadzić do zakończenia remontu pomieszczenia przeznaczonego na biuro Stowarzyszenia. Wielkie zasługi w tym względzie miał członek stowarzyszenia  p. Czesław Szafraniec

– wykonawca większosci prac remontowych.

                Cały czas jednocześnie trwają próby uzyskania lokalu docelowego w Czeladzi.

                Po ostatniej rozmowie z Burmistrzem miasta Czeladzi w dniu 11 stycznia 2010 uzyskaliśmy zapewnienie, że realne jest miejce dla naszego Stowarzyszenia w Czeladzi przy Sikorskiego 7 po wygaśnięciu umowy aktualnego dzierżawcy i przedstawieniu biznesplanu Rodzinnego Domu Opieki.

               

                W marcu 2009 odbyło się Walne Zgromadzenie, na którym w normalnym trybie po ustaniu kadencji wybrano nowy Zarząd oraz zostały przedstawione i zatwierdzone sprawozdania (merytoryczne i finansowe za rok 2008).

                Od marca do końca roku 2009 Zarząd odbył 10 zebrań. Spotkania Komisji Rewizyjnej odbyły się 2 razy.                                                     

              Skarbnik Stowarzyszenia – P.Wanda Mroczek sporządza podstawową dokumentację finansową, która jest podstawą pracy Księgowej – P. Ireny Głąb ( praca na umowę - zlecenie).

                Wszystkie wymagane sprawozdania merytoryczne i finansowe + zeznanie podatkowe do Urzędu Skarbowego za rok 2008 zostały złożone w terminie.

 

                Z racji posiadania statusu organizacji pożytku publicznego nasze stowarzyszenie uzyskało wpływy finansowe w wyniku przekazywania 1% podatku od osób fizycznych.

                Kwota z tego tytułu w wysokości 12.306,50 złotych została przekazana przez Urzędy Skarbowe do końca sierpnia 2009 r.

                Rozliczenie wydatkowania tej kwoty zostało złożone do Ministerstwa Polityki Społecznej dnia 25 marca 2009 i zostało przyjęte bez uwag.

                W 2009 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie przeprowadziło inwentaryzację potrzeb środowisk osób niepełnosprawnych i opracowało Powiatowy Program na Rzecz Osób   Niepełnosprawnych na lata 2010-2015. W zespole opracowującym Program brały udział 3 osoby z naszego Stowarzyszenia: p. Anna Krusiec, p. Stanisława Sosnowska oraz p. Iwona Wszelaka.        

                Od 2003 roku „Familia” jest członkiem Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych „KAFOS”. Korzystamy głównie ze szkoleń o różnej tematyce organizowanych przez „Kafos”.

                W maju br. 2 osoby ze stowarzyszenia wzięły udział w konferencji w Siewierzu zorganizowanej przez Kafos na temat „Nowy wymiar jakości usług socjalnych świadczonych przez organizacje i instytucje w   krajach Unii Europejskiej”.

                W 2009 roku „Familia” przystąpiła do projektu organizowanego przez Kafos „ Możecie lepiej – możecie więcej” - korzystanie z porad eksperckich. Projekt został zakończony w grudniu 2009.

 

                2.2. Działania na rzecz ochrony zdrowia i rehabilitacji

               

                Jak co roku Familia podjęła działania celem zorganizowania grupowego wyjazdy na turnus rehabilitacyjny do OW Jagoda w Sarbinowie. Koordynatorem wszystkich działań i jednocześnie kierownikiem wyjeżdżającej grupy była p. Wanda Mroczek. W turnusie brało udział 80  osób.

 

                W dniu 3 października odbyła się kolejna, trzecia edycja akcji „Biała sobota „– przesiewowych badań lekarskich dla pensjonariuszy ŚDS ”Ostoja”, ich rodziców i opiekunów.

                Akcja ta odbywa się we współpracy z NZOZ „MEDICAL M& S „ z Czeladzi – Piasków.

                W badaniach wzięło udział około 50 osób. Imprezą towarzyszącą był integracyjny piknik rodzinny.

 

                2.3. Działania z zakresu sportu i rekreacji

               

                Kolejny raz „Familia „ była współorganizatorem imprezy sportowej dla osób niepełnosprawnych o zasięgu regionalnym „Ostojada”we współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy „Ostoja” z Czeladzi. Pozyskaliśmy na ten cel środki finansowe z Ing Banku Śląskiego oraz Enion S.A w wysokości 5,5 tysiąca złotych.

                W imprezie sportowej wzięło udział 12 dziesięcioosobowych drużyn z różnych miejscowości woj. śląskiego a ogółem uczestniczyło w niej około 230 osób.

                Po raz kolejny Familia wzięła udział w Powiatowej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych „Integracja 2009” , która odbyła się w Sławkowie 25 września. Familia wystawiła drużynę składającą się z 6 osób.

                                                              

                2.4. Działania z zakresu kultury i turystyki

 

                Rok 2009 zaowocował nawiązaniem  współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Kulturalnych z Czeladzi, które zorganizowało dla naszego stowarzyszenia 12 lutego zabawę karnawałową z atrakcjami dla ponad 90 osób.        

                W miesiacu kwietniu z inicjatywy członka stowarzyszenia p. Haliny Siąkały nawiązana została współpraca z oddziałem regionalnym TVP Katowice w celu nagrania reportażu o problemach środowiska  rodzin opiekujących się osobami z niepełnosprawnością. Materiał nagrywany był w domach rodzinnych podopiecznych, ŚDS „Ostoja” oraz podczas wyjazdu do ośrodka rehabilitacyjnego „Złota Podkowa” w Chruszczobrodzie. Reportaż „Dzieci” opracowany przez p. redaktor B. Klimus został kilkakrotnie wyemitowany na antenie lokalnej i ogólnokrajowej.

                W dniach 16 -18 czerwca odbyła się 3 dniowa wycieczka krajoznawcza w Bieszczady, w której uczestniczyło 55 osób. Głównym punktem programu było poznanie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Impreza ta odbyła się przy pomocy finansowej Urzędu Miejskiego w Czeladzi oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (środki PFRON).

                Dnia 28 lipca grupa 66 osób uczestniczyła w wycieczce do Dinozatorlandu w Zatorze koło Wadowic. Jest to park dinozaurów połaczony z Muzeum Szkieletów i Skamieniałości – obiekt przyjazny osobom niepełnosprawnym (również na wózkach).

                22 października stowarzyszenie nasze zostało zaproszone przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Będzinie do wzięcia udziału w V Forum Bibliotek Samorządowych  pod hasłem „Biblioteki publiczne miejscem zdobywania wiedzy i integracji społeczno – kulturalnej”.

                Stowarzyszenie reprezentowała p. Anna Krusiec.

              Coroczne Spotkanie Opłatkowe połączone z wręczaniem paczek mikołajowych podopiecznym odbyło się jak zwykle w przyjaznej osobom niepełnosprawnym restauracji „California” w Czeladzi w dniu 7 grudnia z udziałem zaproszonych gości. Spotkanie było połączone z kiermaszem prac o tematyce świątecznej a uczestniczyło w nim około 100 osób .

 

                W pażdzierniku i grudniu Stowarzyszenie brało czynny udział w obchodach Międzynarodowego Dnia

                Osoby Niepełnosprawnej w Będzinie i Czeladzi.

 

3.INNE INFORMACJE

                3.1. Na koniec roku kalendarzowego Stowarzyszenie liczyło 64 członków zwyczajnych. Do tej liczby członków należy doliczyć 29 osób niepełnosprawnych korzystających z usług opiekuńczych w ŚDS „Ostoja”. Razem 93 osoby.

                W 2009 roku uchwalono przyjęcie do stowarzyszenia 6 osób, jedna osoba zgłosiła rezygnację.

                3.2. Od lipca 2009 Stowarzyszenie posiada elektroniczne konto bankowe w Ing Banku Śląskim.

                3.3. Panie: Anna Krusiec i Stanisława Sosnowska nadal są członkami Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

                Będzin, luty 2010

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

FAMILIA o. p. p.
41-253 Czeladź
ul. Sikorskiego 5

e-mail: familia-czeladz@poczta.of.pl

tel. +48 502 041 852

Akcja 1 procent

przekazując 1% podatku
nr konta INVEST BANK SA o/Sosnowiec

39 1680 1017 0000 3000 0996 7524

Odwiedziło nas: 66,106 osób
 
W celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną, używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne
ze zgodą użytkownika na ich stosowanie. Dowiedz się więcej lub zmień ustawienia plików cookies.