SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA „FAMILIA”

ZA ROK  2010

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym – 21.07.2003 r.

Status Organizacji Pożytku Publicznego –   od  28.05.2007 r.

SKŁAD ZARZĄDU:

Anna Krusiec                                      Prezes

Iwona Manterys                                 Zastępca Prezesa

Iwona Wszelaka                                 Sekretarz

Wanda Mroczek                                Skarbnik

Stanisława Bień                                 Członek

Barbara Grudzień -Dudek                   Członek

    Krystyna Szafraniec                           Członek          

Cele statutowe Stowarzyszenia:

l  działanie na rzecz rozwijania i propagowania inicjatyw, postaw i działań sprzyjających tworzeniu warunków rozwoju, rehabilitacji i opieki osób niepełnosprawnych.

l  Wspomaganie rzeczowe i finansowe, w miarę swoich możliwości, specjalnych form

Pomocy i opieki.

l  Przyczynianie się i tworzenie warunków godnego życia osób niepełnosprawnych

l  wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych,

 które podejmują działania na rzecz osób niepełnosprawnych

l  propagowanie krajoznawstwa, kultury, sztuki i tradycji jako elementów poznawczych

i rozwijających zainteresowania oraz promowanie sportu i kultury fizycznej jako czynników poprawiających stan zdrowia, ułatwiających egzystencję i równowagę psychiczną.

l  Niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji

życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

l  propagowanie nauki, edukacji i oświaty, zdrowia i kultury zdrowotnej

l  wspieranie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

l  podejmowane działań na rzecz integracji i kontaktów osób niepełnosprawnych

i pełnosprawnych oraz integracji społecznej.

2.DZIAŁANIA PODEJMOWANE W ROKU 2010

                2.1. Działalność administracyjna

            Aktualnym miejscem na prowadzenie działalności statutowej jest użyczone pomieszczenie

po  harcówce w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Będzinie na osiedlu Syberka.

Miejsce to jest zagwarantowane do maja 2011r,( przewidziany jest remont kapitalny obiektu).

Cały czas jednocześnie trwają rozmowy w UM Czeladź w celu uzyskania lokalu docelowego

w Czeladzi.

W związku z nowelizacją ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie dokonano stosownych

zmian w statucie Stowarzyszenia i złożono  22 grudnia 2010 w Krajowym Rejestrze Sądowym do zatwierdzenia.

W październiku 2010 Stowarzyszenie przystąpiło do konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy Ostoja” i w wyniku wygranej oferty od 1 stycznia jest organem prowadzącym „Ostoję”.

.

            2.2. Działania na rzecz ochrony zdrowia i rehabilitacji

            Jak co roku Familia podjęła działania celem zorganizowania grupowego wyjazdu na turnus         rehabilitacyjny do OW Jagoda w Sarbinowie. Koordynatorem wszystkich działań

i jednocześnie kierownikiem wyjeżdżającej grupy była p. Wanda Mroczek. W turnusie

brało udział 70  osób.

            2.3. Działania z zakresu sportu i rekreacji

            Kolejny raz „Familia „ była współorganizatorem imprezy sportowej dla osób niepełnosprawnych o zasięgu regionalnym „Ostojada” we współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy „Ostoja” . Pozyskaliśmy na ten cel środki finansowe z Ing Banku Śląskiego, Urzędu Miejskiego    w Czeladzi oraz Enion S.A.  w wysokości 8 tysięcy złotych.

W imprezie sportowej wzięło udział 12 dziesięcioosobowych drużyn z różnych miejscowości województwa śląskiego a ogółem uczestniczyło w niej około 230 osób.

Po raz kolejny Familia wzięła udział w Powiatowej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych „Integracja  2010” , która odbyła się w Czeladzi 22 września. „Familia” wystawiła drużynę składającą się z 6 osób.

            2.4. Działania z zakresu kultury i turystyki

We współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Kulturalnych z Czeladzi w dniu 29 stycznia 2010 w klasztorze Misjonarzy z Marianhill została zorganizowana impreza karnawałowa dla około 100 osób połączona z przedstawieniem teatralnym  „Tu jesteśmy” w wykonaniu podopiecznych ŚDS „Ostoja”.

W dniu 11 lutego 2010 w restauracji „California” w Czeladzi odbyła się integracyjna zabawa karnawałowa z programem artystycznym „Taniec z gwiazdami” (konkurs tańca dla podopiecznych z nagrodami). W zabawie wzięło udział 106 osób.

W dniach 22 – 24 czerwca odbyła się 3 dniowa wycieczka krajoznawcza do Wrocławia,

w której uczestniczyły 44 osoby. Głównym punktem programu była wizyta w Panoramie Racławickiej.

Impreza ta odbyła się przy pomocy finansowej Urzędu Miejskiego w Czeladzi (4500 zł).

Z materiału fotograficznego wykonanego przez uczestników wycieczki została przygotowana wystawa fotograficzna pt. ”Tropem wrocławskich krasnali”. Projekt ten został zrealizowany

we współpracy z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Będzinie w terminie 7 – 30 października 2010 r.

27 czerwca w parku przy Pałacu Mieroszewskich odbywał się Jarmark Rzemiosła i Rękodzieła. Stowarzyszenie wystawiało obrazy haftowane autorstwa p. Stanisławy Bień,

 a jedna z prac znalazła się w zbiorach muzeum. Wystawa była jednocześnie okazją do zaprezentowania działalności Stowarzyszenia szerszemu gronu społeczeństwa.

W czerwcu 2010  członkowie Stowarzyszenia – Anna Kucypera i Krzysztof Krusiec wzięli udział w konkursie fotograficznym zorganizowanym przez Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Bądź z nami”.

7 lipca Stowarzyszenie wzięło udział w spotkaniu integracyjnym w Będzinie- Łagiszy kończącym ten projekt.

10 grudnia 2010 w przystosowanej do obsługi osób niepełnosprawnych restauracji „Kalifornia”

w Czeladzi –Piaskach odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym  uczestniczyło 106 osób.

2.5. Działania integracyjne

W ramach obchodów Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej w dniu 8 maja 2010 na terenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Sosnowcu odbyło się spotkanie zagłębiowskich środowisk działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

 „Familia” należy do grupy inicjatywnej tego przedsięwzięcia. Spotkanie połączone było z debatą na temat konieczności utworzenia rodzinnych domów pomocy i mieszkań chronionych dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W następnych latach przewiduje się kontynuację tego typu działań.

2.6. Działania na rzecz edukacji i aktywizacji zawodowej

W kwietniu 2010 przystąpiliśmy do projektu firmy AXON o nazwie „Okno na świat – szkolenia komputerowe na platformie e- learningowej dla osób niepełnosprawnych”. W szkoleniu trwającym

od 7 maja do 8 sierpnia 2010 po 8 godzin tygodniowo wzięło udział 8 osób ze stowarzyszenia.

Jedna osoba zaliczyła egzamin i uzyskała certyfikat ECDL w stopniu podstawowym.

Członkowie stowarzyszenia brali udział  w 2010 roku w  następujących szkoleniach:

– biznesplan –  1 osoba

            – prowadzenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej – 1 osoba

            – pozyskiwanie środków na prowadzenie działalności statutowej –  2 osoby

            – zmiana ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 4 osoby

3.INNE INFORMACJE

3.1. Stan liczbowy na dzień 31 grudnia 2010 – Stowarzyszenie liczyło 69 członków zwyczajnych.

 Do tej liczby członków należy doliczyć 25 osób niepełnosprawnych korzystających z usług opiekuńczych w ŚDS „Ostoja”. Razem 94 osoby.

3.2. Odbyły się 3 Walne Zebrania na przestrzeni 2010 roku.

3.3. W 2010 roku „Familia” nie prowadziła działalności gospodarczej.

3.4. W roku 2010 „Familia” nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę

 – 2 osoby zatrudnione były na umowę – zlecenie ( kwota 900 zł brutto).

3.5.Deklaracja roczna PIT 4R za rok 2010 została złożona w Urzędzie Skarbowym

w Będzinie 28.01.2011.

3.6. Członkowie Zarządu realizowali wszystkie swoje zadania nieodpłatnie.

3.7. W 2010 roku „Familia” nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych.

3.8. W 2010 roku „Familia” nie nabyła żadnych obligacji, udziałów, akcji i nieruchomości.

3.9. W 2010 roku nie nabyła żadnych środków trwałych.

3.10.Wartosć aktywów na koniec roku 2010 – 7.868,33 złotych, zobowiązania – 0 złotych.

3.11. Wpłaty z tytuł 1 % podatku w 2010 wyniosły 9243,60 złotych.

3.12. W okresie sprawozdawczy 1.01.2010 – 31.12.2010 nie była przeprowadzana

w Stowarzyszeniu kontrola.

3.13.W roku 2010 Stowarzyszenie otrzymało dotacje na realizację zadania „Ostojada 2010”

z następujących źródeł:

    – Fundacja Ing Bank Śląski – kwota 5.000 złotych

    – Urząd Miejski w Czeladzi –   kwota 1905,16 złotych

    – Enion S.A. Będzin           – kwota    1000,00 złotych.

3.14. Członkinie Stowarzyszenia: Anna Krusiec i Stanisława Sosnowska biorą czynny udział

w pracach Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Starostwie Powiatowym

w Będzinie.

            Czeladź, 11 styczeń 2011 roku

One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *