Sprawozdanie za rok 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA „FAMILIA”

ZA ROK  2011

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym – 21.07.2003 r.

Status Organizacji Pożytku Publicznego –   od  28.05.2007 r.

SKŁAD ZARZĄDU:

Anna Krusiec                                      Prezes

Iwona Manterys                                 Zastępca Prezesa

Iwona Wszelaka                                Sekretarz

Wanda Mroczek                                Skarbnik

Stanisława Bień                                 Członek

Barbara Grudzień -Dudek                   Członek

    Krystyna Szafraniec                           Członek          

Cele statutowe Stowarzyszenia:

l  działanie na rzecz rozwijania i propagowania inicjatyw, postaw i działań sprzyjających tworzeniu warunków rozwoju, rehabilitacji i opieki osób niepełnosprawnych.

l  Wspomaganie rzeczowe i finansowe, w miarę swoich możliwości, specjalnych form

Pomocy i opieki.

l  Przyczynianie się i tworzenie warunków godnego życia osób niepełnosprawnych

l  wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych,

 które podejmują działania na rzecz osób niepełnosprawnych

l  propagowanie krajoznawstwa, kultury, sztuki i tradycji jako elementów poznawczych

i rozwijających zainteresowania oraz promowanie sportu i kultury fizycznej jako czynników poprawiających stan zdrowia, ułatwiających egzystencję i równowagę psychiczną.

l  Niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji

życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

l  propagowanie nauki, edukacji i oświaty, zdrowia i kultury zdrowotnej

l  wspieranie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

l  podejmowane działań na rzecz integracji i kontaktów osób niepełnosprawnych

i pełnosprawnych oraz integracji społecznej.

2.DZIAŁANIA PODEJMOWANE W ROKU 2011

                2.1. Działalność administracyjna

            Aktualnym miejscem na prowadzenie działalności statutowej jest użyczone pomieszczenie

W Szkole Podstawowej nr 7 w Czeladzi –Piaskach przy ulicy Spacerowej.

W związku z nowelizacją ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie dokonano stosownych

zmian w statucie Stowarzyszenia- zatwierdzone w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód dnia 8 marca 2011r .

W październiku 2010 Stowarzyszenie przystąpiło do konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy Ostoja” i w wyniku wygranej oferty od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 było organem prowadzącym „Ostoję”.

.

            2.2. Działania na rzecz ochrony zdrowia i rehabilitacji

            Jak co roku Familia podjęła działania celem zorganizowania grupowego wyjazdu na turnus           rehabilitacyjny do OW Jagoda w Sarbinowie. Koordynatorem wszystkich działań

i jednocześnie kierownikiem wyjeżdżającej grupy była p. Wanda Mroczek. W turnusie

brało udział 65  osób.

            2.3. Działania z zakresu sportu i rekreacji

            Kolejny raz „Familia „ była współorganizatorem imprezy sportowej dla osób niepełnosprawnych o zasięgu regionalnym „Ostojada” we współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy „Ostoja” . Pozyskaliśmy na ten cel środki finansowe z Ing Banku Śląskiego, Urzędu Miejskiego    w Czeladzi oraz Enion S.A.  w wysokości 8,5 tysiąca złotych.

W imprezie sportowej wzięło udział 15 dziesięcioosobowych drużyn z różnych miejscowości województwa śląskiego a ogółem uczestniczyło w niej około 230 osób.

Po raz kolejny Familia wzięła udział w Powiatowej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych „Integracja  2011” , która odbyła się w Łagiszy 30 września. „Familia” wystawiła drużynę składającą się z 6 osób.

            2.4. Działania z zakresu kultury i turystyki

We współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Kulturalnych z Czeladzi w dniu 3 marca 2011 w restauracji „California” w Czeladzi odbyła się integracyjna zabawa karnawałowa z programem artystycznym „Taniec z gwiazdami” (konkurs tańca dla podopiecznych z nagrodami). W zabawie wzięło udział 110 osób.

31 maja odbyły się z inicjatywy Stowarzyszenia premierowe „Czeladzkie Spotkania Plenerowe Osób Niepełnosprawnych”- projekt przy współudziale środków Urzędu Miejskiego w Czeladzi w wysokości 2060 złotych. W projekcie wzięło udział 5 ośrodków pomocowych dla osób niepełnosprawnych z terenu Zagłębia.

W dniach 20-22 czerwca odbyła się 3 dniowa wycieczka integracyjno- krajoznawcza do Kazimierza Dolnego i Sandomierza w której uczestniczyło 46 osób.

Impreza ta odbyła się przy pomocy finansowej Urzędu Miejskiego w Czeladzi (4500 zł).

26 czerwca w parku przy Pałacu Mieroszewskich odbywał się Jarmark Rzemiosła i Rękodzieła. Stowarzyszenie wystawiało obrazy haftowane autorstwa p. Stanisławy Bień.

 Wystawa była jednocześnie okazją do zaprezentowania działalności Stowarzyszenia szerszemu gronu społeczeństwa.

W czerwcu 2011  członkowie Stowarzyszenia – Anna Kucypera , Krzysztof Krusiec i Ewa Tchórz wzięli udział w konkursie fotograficznym zorganizowanym przez Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Bądź z nami”.

6 października Stowarzyszenie wzięło udział w spotkaniu integracyjnym w Będzinie- Łagiszy kończącym ten projekt.

9 grudnia 2011 w przystosowanej do obsługi osób niepełnosprawnych restauracji „California”

w Czeladzi –Piaskach odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym  uczestniczyło 106 osób.

2.5. Działania integracyjne

5 października 2011 na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 w Czeladzi- Piaskach zorganizowano integracyjny Piknik Rodzinny, w którym wzięło udział około 80 osób.

W listopadzie nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem Kibiców CKS Czeladź. W wyniku tej współpracy odbył się charytatywny Turniej Gwiazdkowy 17 grudnia 2011 na Hali Sportowej w Czeladzi, którego efektem była kwota 3243,78zł przekazana na cele statutowe Stowarzyszeniu „Familia”.

2.6. Działania na rzecz edukacji i aktywizacji zawodowej

Członkowie stowarzyszenia brali udział  w 2011 roku w  następujących szkoleniach:

– sprawozdawczość 2011 NGO – 1 osoba

            – „Profesjonalizm= skuteczność „– 2 osoby

            – pozyskiwanie środków na prowadzenie działalności statutowej –  2 osoby

            – zmiana ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 2 osoby

            – projekt Mops Czeladź „Przeciwko wypaleniu zawodowemu” – 1 osoba

3.INNE INFORMACJE

3.1. Stan liczbowy na dzień 31 grudnia – Stowarzyszenie liczyło 71 członków zwyczajnych.

 Do tej liczby członków należy doliczyć 25 osób niepełnosprawnych korzystających z usług opiekuńczych w ŚDS „Ostoja”. Razem 96 osób.

3.2. Odbyły się 2 Walne Zebrania na przestrzeni 2011 roku.

3.3. W 2011 roku „Familia” nie prowadziła działalności gospodarczej.

3.4. W roku 2011 „Familia”  zatrudniała 16 pracowników na umowę o pracę

 – 1 osoba  zatrudniona była na umowę – zlecenie.

3.5.Deklaracja roczna PIT 4R za rok 2011 została złożona w Urzędzie Skarbowym

w Będzinie 30.01.2012.

3.6. Członkowie Zarządu realizowali wszystkie swoje zadania nieodpłatnie.

3.7. W 2011 roku „Familia” nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych.

3.8. W 2011 roku „Familia” nie nabyła żadnych obligacji, udziałów, akcji i nieruchomości.

3.9. W 2011 roku nie nabyła żadnych środków trwałych.

3.10.Wartosć aktywów na koniec roku 2010 – 7.868,33 złotych, zobowiązania – 0 złotych.

3.11. Wpłaty z tytuł 1 % podatku w 2011 wyniosły 16041,37 złotych.

3.12. W okresie sprawozdawczy 1.01.2011 – 31.12.2011 nie była przeprowadzana

w Stowarzyszeniu kontrola.

3.13.W roku 2011 Stowarzyszenie otrzymało dotacje na realizację zadania „Ostojada 2011”

z następujących źródeł:

    – Fundacja Ing Bank Śląski – kwota 4.000 złotych

    – Urząd Miejski w Czeladzi –   kwota 3.500 złotych

    – Enion S.A. Będzin            –  kwota  1000,00 złotych.

            Czeladź,31.03. 2012 roku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *